20 jaar samenwerking tussen visserij en natuurorganisaties in de Pelagische adviesraad - Stichting De Noordzee

Stakeholders ontwikkelen samen adviezen, die door de Europese Commissie zo veel mogelijk gevolgd worden bij het maken van beleidsbeslissingen. De Pelagische Adviesraad bestaat 20 jaar en dat werd samen met de Noordwestelijke Wateren Adviesraad gevierd in de prachtige St. Patrick’s Hall in Dublin Castle, Ierland. Het evenement werd afgesloten met een bezoek aan een vaartuig van het Europees Bureau voor Visserij Controle (EFCA). 

De pelagische visserij en adviesraad (PelAC)

Pelagische vissen zijn veelal kleine, snel groeiende, relatief kortlevende vissoorten zoals haring en sardine. Ze spelen een belangrijke sleutelrol in een grote voedselketen. De vrijzwemmende visscholen zijn een voedselbron voor andere zeedieren, zoals grotere vissoorten, zeevogels en zeezoogdieren. Hoewel kleine pelagische visbestanden de afgelopen 10 jaar veel meer vanuit het voorzorgsprincipe beheerd zijn, vindt overbevissing nog altijd plaats.

Het visserijbeleid in de Noordzee is onderdeel van Europees beleid. Het Europese
Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) moet overbevissing voorkomen en zorgen voor duurzame visbestanden. Regionale adviesraden (Advisory Councils) voorzien de Europese Commissie en EU lidstaten van advies over visserijbeheer. PelAC is één van de 11 Europese Adviesraden. De PelAC behandelt alle pelagische visbestanden in Europese zeeën, behalve die in de Baltische zee en de Middellandse zee.

“Het voeren van een open dialoog is de kern van het succesverhaal van de adviesraden.”

Charlina Vitcheva, Directeur Generaal Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Unie

“De laatste twintig jaar zijn de stakeholderadviezen uit de PelAC van onschatbare waarde geweest. De adviezen geven aan wat werkt op de werkvloer en vormen het hart van het ontwerpen van nieuw beleid. Zowel het grote aantal adviezen dat we ontvingen als de hoge kwaliteit en volledigheid ervan, is verbazingwekkend”, complimenteerde Charlina Vitcheva, Directeur Generaal Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Unie, de Adviesraden in haar openingsspeech. In het bij elkaar brengen van stakeholders zit volgens haar de grootste prestatie van de adviesraad. “Het voeren van een open dialoog is de kern van het succesverhaal van de adviesraden. Het gaat allemaal om relaties en dialoog.”

Oprichting

Christien Absil, voormalig visserijexpert van Stichting de Noordzee, is aanwezig op deze feestelijke gelegenheid en was erbij tijdens de oprichting van de adviesraad. “Voordat er advisory councils bestonden was er de ACFA (Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture). Dat was een adviesraad waar vooral visserijorganisaties in zaten. Er waren 3 ngo’s voor de hele ACFA, waar Stichting De Noordzee er één van was. Wij mochten als waarnemer bij een vergadering zitten. Zodoende was het logisch dat SDN lid werd van de Pelagische Adviesraad, de PelAC, toen die werd opgericht”.

Unanieme aanbevelingen

De adviesraad stond er vanaf het begin af aan op alleen maar unanieme aanbevelingen te geven. Het uitbrengen van adviezen met daaraan toegevoegd een minderheidsstandpunt was geen optie. Het vinden van ngo’s die wilden meewerken aan het bereiken van een gezamenlijk gedragen advies viel nog niet mee. “Het was in het begin best wel eenzaam, omdat er weinig ngo’s waren”, herinnert Christien Absil zich. “In de beginperiode was het vooral belangrijk dat de verschillende stakeholders van elkaar leerden. Het formuleren van consensus advies was niet makkelijk, het was nieuw voor iedereen.”

Meer natuurorganisaties

Na de herziening van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid werden er meer natuurorganisaties lid van de Adviesraden. Zoals de Portugese Natuurorganisatie Sciaena. Gonçalo Carvalho is namens deze organisatie de NGO vice -voorzitter van de PelAC en presenteert succesverhalen van deelname aan de adviesraad. Het ontwikkelen van langetermijnbeheerplannen voor het beheren van onder andere zuidelijke horsmakreel noemt hij als een bijzondere prestatie. In veel van de adviezen is het behalen en het behouden van een gezond ecosysteem een belangrijk element. Dat betekent dat om overeenstemming te bereiken, de visserijsector soms zelf moet inleveren op de korte termijn om op de lange termijn resultaten te behalen. “De adviesraad is het een motiverende en spannende plek om te werken”, besluit Gonçalo Carvalho zijn verhaal.

10 jaar PelAC
Gonçalo Carvalho tijdens 10 jaar PelAC

Hoe nu verder

De Pelagische Adviesraad is na twintig jaar nog net zo actief als in de begindagen. Merel den Held, projectleider Natuur en Duurzame Visserij is sinds september namens Stichting de Noordzee lid van de PelAC. “In een prettige en respectvolle werksfeer komen visserij en natuur tot overeenstemming. En waar ik erg blij mee ben, is dat er naast het beheer van visbestanden recent een werkgroep is opgericht waarin het ecosysteem centraal staat. Daarin werkt de PelAC onder andere aan aanbevelingen over het ontwikkelen en implementeren van ecosysteemgericht visserijbeheer.” Ook de gevolgen van klimaatverandering, het beschermen van kwetsbaar habitat, terugdringen van bijvangst van beschermde diersoorten en onderwatergeluid staan op de agenda dit jaar.