Aanmelding natuurgebieden op zee eindelijk van start - Stichting De Noordzee

De aanmeldingsprocedure voor beschermde gebieden in de Noordzee is van start gegaan. Minister Verburg van LNV is van plan vier gebieden aan te wijzen, die onder de habitatrichtlijn vallen. Binnen de Kustzone gaat het om de gebieden ten noorden van Bergen en de Vlakte van de Raan (voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen). Buiten de territoriale wateren gaat het om de gebieden Doggersbank en Klaverbank.
Stichting De Noordzee is blij dat de Minister eindelijk tot aanmelding overgaat. Het aanmelden van deze gebieden is een belangrijke stap naar bescherming van de Noordzee. Tegelijkertijd blijven we kritisch; er moet nog veel gebeuren. Het duurt nog jaren voordat deze gebieden echt beschermd zullen worden met goede beheerplannen. Ook zijn er meer gebieden die voor bescherming in aanmerking komen en moet ook buiten de beschermde gebieden gewerkt worden aan een duurzamer gebruik van de Noordzee.
Aanmeldingsprocedure
Van 24 november tot en met 12 december liggen de documenten van deze vier gebieden ter inzage. Dat zijn per gebied gegevensformulieren met daarop de habitats en soorten van de habitatrichtlijn die zullen worden beschermd, kaarten en achtergrondrapporten. Alle inspraakreacties worden gebundeld en aan de Minister van LNV gestuurd. Aan de hand van de inspraak kan de Minister de gegevensformulieren nog aanpassen.
Aanwijzing: 2010

Na de inspraakronde, wil het ministerie van LNV de gebieden voor 1 januari 2009 bij de Europese commissie aanmelden. Ze worden dan geplaatst op de communautaire lijst. Daarna moeten de gebieden definitief worden aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De planning is dat dit in 2010 gaat gebeuren.
Vogelrichtlijngebieden
Tegelijkertijd met de aanwijzing van deze gebieden, zullen Vogelrichtlijngebieden worden aangewezen: de Kustzee tussen Bergen en Petten, en het Friese Front. Wij vinden het jammer dat met de bescherming van deze gebieden dus wordt gewacht tot 2010. Deze gebieden vallen onder de Vogelrichtlijn en hoeven niet eerst de aanmeldingsprocedure van de habitatrichtlijn gebieden door. De minister zou deze gebieden direct al kunnen aanwijzen als beschermd gebied.
Bescherming gebieden: 2013
Na de aanwijzing wordt in de periode 2010-2012 beheerplannen voor de gebieden gemaakt. Hierin staat wat wel of wat niet mag in de beschermde gebieden. Die gelden waarschijnlijk pas in 2013. Voordat de gebieden dus écht beschermd zijn, hebben we nog wat jaren voor de boeg.
Visserij
Voor de beschermde gebieden buiten de territoriale wateren worden visserij-activiteiten waarschijnlijk buiten de beheerplannen gehouden. Dat komt omdat visserij-activiteiten op Europees niveau gereguleerd worden, via het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB). Binnen het GVB zijn de middelen om bepaalde visserijactiviteiten uit te sluiten uit bepaalde gebieden vrij beperkt. Bovendien is er discussie over of er via de, eveneens Europese, natuurbeschermingsregels (van de habitat- en vogelrichtlijn) maatregelen genomen kunnen worden
Overige gebieden
Er zijn nog meer gebieden, die (mogelijk) beschermd moeten worden volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn en/of OSPAR. Het gaat om de overige delen van de Kustzone (de gehele kustzone verdient bescherming volgens de Vogelrichtlijn), Bruine Bank, Borkumse stenen, Centrale Oestergronden, Gasfonteinen, Noordkrompgebied en Zeeuwse banken. De minister heeft aangegeven, dat daar aanvullend onderzoek voor zal worden uitgevoerd. Het zal nog tot uiterlijk 2012 duren voordat in overweging wordt genomen of deze gebieden als beschermd gebied aangewezen zullen worden.
Bovendien heeft het ministerie van LNV tot nu toe aangegeven geen gebieden te beschermen, die alleen aan OSPAR criteria voldoen. Het zal dus nog langer duren voordat de gebieden die aan deze criteria voldoen, zoals de Centrale Oestergronden en het Noordkrompgebied, worden beschermd.