Aanvragen voor windparken op de Noordzee na 2,5 jaar afgewezen. - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee maakt zich boos om verspilde energie
Drie vergunningaanvragen voor windparken op de Noordzee zijn door Rijkswaterstaat afgewezen vanwege te grote scheepvaartrisico’s. Dat maakte Rijkswaterstaat 20 september bekend. Stichting De Noordzee is boos dat deze constatering pas na ruim 2,5 jaar is gemaakt, terwijl dat veel eerder had gekund. Windenergie hebben we nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Een Strategische Milieu-effectrapportage had vooraf al duidelijkheid kunnen geven.
In februari 2005 heeft WEOM drie startnotities ingediend voor windparken op de Noordzee. In mei en juni 2006 hebben ze uiteindelijk vergunningen aangevraagd. Zo’n vergunningaanvraag bestaat uit een groot aantal documenten, waaronder een Milieu-effectrapport (MER). De aanvragen voor de windparken liggen allen buiten de zogenaamde ‘uitsluitingsgebieden’, gebieden die de overheid – vanwege ander gebruik of zichthinder – niet geschikt acht voor wind op zee. De aanvragen liggen alle drie in gebieden die volgens de overheid “kansrijk zijn voor wind”. Deze staan in het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 uit 2005. Nu wijst diezelfde overheid de vergunningen alsnog af.
Stichting De Noordzee maakt zich boos over de gang van zaken. Sytske van den Akker, projectleider mariene ecologie: ‘De overheid had veel eerder moeten nadenken welke locaties veilig zijn voor windparken op zee. Nu is er ruim 2,5 jaar werk gedaan en worden er nog geen windparken gebouwd. Verspilde energie!’.
Stichting De Noordzee roept de Ministers van VROM, EZ en V&W op om nu alsnog een Strategische Milieu-effectrapportage uit te laten voeren om de toekomstige ontwikkeling van windenergie op zee in goede banen te leiden. De organisatie pleit al jaren voor een Strategische Milieueffectrapportage (smer). In zo’n smer wordt vooraf gekeken naar veiligheid (voor scheepvaart- en vliegverkeer), maar ook naar de gevolgen voor natuurwaarden en cumulatieve effecten. Door een smer zijn – vóórdat vergunningen worden aangevraagd – de risico’s voor locaties bekend. Een situatie zoals deze, dat ruim 2,5 jaar werk in het water valt, wordt dan voorkomen. Deze aanpak wordt overigens ook door ondernemers gesteund.
In 2005 heeft Stichting De Noordzee de brochure Frisse Zeewind 2 uitgegeven. In het kort houdt het in:
– Zet windparken neer op plekken waar de kans op schade aan de zeenatuur zo minimaal mogelijk is. Hiervoor is een smer nodig.
– Voer onderzoek uit bij de parken die nu gebouwd worden en stem deze onderzoeken nationaal en internationaal op elkaar af.
– Door stap voor stap te bouwen kan ervaring opgedaan worden met de opbrengsten en kosten van windenergie en gebruik gemaakt worden van de resultaten van onderzoek.