Algemene Rekenkamer: Nederlands visserijbeleid krijgt onvoldoende - Stichting De Noordzee

“De ambities voor betere bescherming van de visstand en de biodiversiteit in de Noordzee worden door Nederland niet waargemaakt.” Dat stelt de Algemene Rekenkamer in haar rapport ‘Duurzame visserij’, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd: “Bij de beleidskeuzes die worden gemaakt, hebben economische belangen de overhand. Zowel de economische positie van de visserijsector als de ecologische situatie in de Noordzee verslechteren daardoor.”

Stichting De Noordzee is het eens met de conclusies en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. De minister zou het rapport ter harte moeten nemen en net zoveel opkomen voor de natuur in zee als voor de visserij. Beide onderwerpen vallen immers binnen haar ministerie.
In haar conclusie noemt de Algemene Rekenkamer noemt vier belangrijke factoren:
– Het quota systeem werkt onvoldoende. De quota zijn te hoog en houden bovendien geen rekening met de effecten van de visserij op het ecosysteem. Bovendien worden door het systeem veel vissen dood overboord gegooid, omdat ze niet de goede soort of ondermaats zijn.
– De naleving en handhaving van visserijregels onder druk. Vissers proberen op grote schaal de regels te ontduiken.
– De maatregelen die worden genomen om de visserij te verduurzamen komen veel te laat op gang. Pas onder druk van de hoge dieselplrijzen zien de vissers zich genoodzaakt hun vismethodes aan te passen.
– Ook de sanering van de vissersvloot laat te wensen over, omdat in de praktijk de vissers hun visvergunning vaak houden en er dus amper sprake is van een verminderde visserijdruk.
De Algemene Rekenkamer stelt in haar aanbevelingen dat de minister krachtiger zou moeten optreden op zowel nationaal niveau, door regels te handhaven en innovaties te stimuleren, als internationaal niveau in Brussel. De afstemming tussen visserij, natuur en waterbeleid moet beter en het probleem van discards moet aangepakt worden.