Belangrijke stap bescherming bijzondere natuurgebieden Noordzee - Stichting De Noordzee

Na jaren van uitstel is de bescherming van twee natuurgebieden op de Noordzee, de Doggersbank en de Klaverbank, vorige week realiteit geworden. Eindelijk heeft de Tweede Kamer ingestemd met de bescherming van een deel van deze gebieden tegen visserij die de bodem beschadigt door deze om te ploegen en te harken. Een ander gebied, het Friese Front, wordt ter bescherming van de zeekoet periodiek gesloten voor visnetten die op de zeebodem staan, het zogenaamde ‘staand want’.  

Met de bescherming van deze gebieden komt een netwerk van beschermde gebieden op de Noordzee een stap dichterbij. Hoewel de Noordzee geen volledig ongestoorde zee hoeft te worden is het hard nodig dat de druk van het menselijk gebruik, met name visserij, wordt verminderd zodat de Noordzeenatuur zich kan herstellen. Een netwerk van beschermde gebieden is belangrijk voor een gevarieerd bodemleven, zorgt voor viskraamkamers, en beschermt plekken waar zeevogels en zeezoogdieren zich kunnen voortplanten, rusten en foerageren. 

Stichting De Noordzee (SDN) zet zich al lange tijd in voor de bescherming van bijzondere natuurgebieden op de Noordzee en is blij dat tenminste een deel van de Klaverbank, en in het bijzonder van de Doggersbank, kan worden beschermd. Voordat in de Tweede Kamer eindelijk het groene licht werd gegeven gingen over de bescherming van de grensoverschrijdende Doggersbank jarenlange onderhandelingen tussen de betrokken Europese lidstaten, visserij- en natuurorganisaties, waaronder SDN, vooraf. Over het maatregelenpakket werd al in 2013 een politiek akkoord bereikt in Groot-Brittannië, Duitsland en Denemarken. 

U­d­o­_­v­a­n­_­D­o­n­g­e­n­_­G­a­l­a­t­h­e­a­_­i­n­t­e­r­m­e­d­i­a­_­e­x­p­e­d­i­t­i­e­_­d­o­g­g­e­r­s­b­a­n­kStekelrog, jan van gent en walvisachtigen
De Doggersbank is een ondiepe zandbank die zich uitstrekt over het Nederlandse, Engelse, Duitse en Deense deel van de Noordzee. Er zijn bijzondere bodemdieren te vinden, zoals de wulk en de artemisschelp. Ook de stekelrog leeft in de Doggersbank. De voedselrijke randen van de bank trekken grote scholen vis. Schol, wijting en kabeljauw paaien er. Grote aantallen vogels als jan van genten en noordse stormvogels komen op de vis af. Zelfs de zeldzame geelsnavelduikers zijn er waargenomen. Ook witsnuitdolfijnen, bruinvissen en dwergvinvissen zoeken er naar voedsel.

Akkoord Europese Commissie
Het beschermingsplan wacht nog op een akkoord van de Europese Commissie. Zodra dat akkoord er is, wordt een datum vastgesteld waarop de beschermingsmaatregelen van kracht worden. De natuurgebieden worden overigens gedeeltelijk gesloten voor de schadelijke bodemberoerende visserij. Van de Doggersbank is dat slechts 33,4% en van de Klaverbank 50%. Bovendien zijn deze percentages weer verdeeld in kleine gesloten gebieden die over de Doggersbank en Klaverbank verspreid zijn. Naar verwachting wordt daarmee de handhaving van de beschermende maatregelen voor de overheid nog een hele uitdaging.