Belangrijke stap voor bescherming en herstel van de Noordzeenatuur - Stichting De Noordzee

Met daadwerkelijk beschermde gebieden wordt een belangrijke stap gezet richting een gezonde Noordzee. De maatregelen worden nu voorgelegd aan het Europese Parlement voor goedkeuring. Een belangrijke stap voor bescherming en herstel van de Noordzeenatuur, zegt Stichting De Noordzee.

Wytske Postma, directeur van Stichting De Noordzee, is enthousiast: “Door de bodem van deze ecologisch waardevolle gebieden te beschermen, krijgt de Noordzeenatuur de kans om te herstellen en te bloeien. Daarom is het belangrijk dat het Europees Parlement de maatregelen goedkeurt.”

Stichting De Noordzee reageert positief op het nieuws vanuit de Europese Commissie. Na een proces van meer dan tien jaar wordt er volgens de stichting nu eindelijk werk gemaakt van het realiseren van effectief beschermde gebieden, een maatregel waarmee echt een verschil kan worden gemaakt voor de Noordzeenatuur en waarvoor Stichting De Noordzee zich al jaren inzet. In het Noordzeeakkoord is afgesproken dat tegen 2030 15% van de zeebodem wordt beschermd tegen bodemberoerende visserij. Met de plannen van de Europese Commissie wordt de eerste horde genomen en 5% van de bodem beschermd. Stichting De Noordzee geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is om de binnen het Noordzeeakkoord afgesproken 15% beschermde gebieden te realiseren.

Natuur kan in beschermde gebieden herstellen

Beschermde gebieden zijn een essentieel instrument om de Noordzeenatuur rust en ruimte te geven om te kunnen herstellen. Dat is hoognodig: het is slecht gesteld met de natuur in de Noordzee en met de toenemende menselijke activiteiten komt de natuur nog meer onder druk te staan. De nieuwe verordening voert maatregelen in voor drie Nederlandse gebieden (Klaverbank, Friese Front en Centrale Oestergronden) en vier Duitse gebieden (Sylt Outer Reef, Borkum Reef Ground, Doggersbank en Oost-Duitse Bocht). De maatregelen zullen gevoelige zeebodemhabitats, zoals zandbanken en riffen, beschermen tegen de impact van bodemberoerende vistuigen. Bovendien zullen zij ook bijdragen tot de bescherming van bruinvissen en zeevogelsoorten.

Het Nederlandse stuk van de Doggersbank komt ook in aanmerking voor bescherming omdat het ecologisch waardevol is. Die is nu vertraagd door de verhoudingen met het Verenigd Koninkrijk sinds Brexit. Stichting De Noordzee pleit ervoor om maatregelen ook in dit gebied op korte termijn in te voeren.

De visserijmaatregelen zijn gebaseerd op gezamenlijke aanbevelingen van Nederland en Duitsland en worden gesteund door de naburige lidstaten die in het gebied vissen (België, Denemarken, Frankrijk en Zweden).