Bescherming 4 natuurgebieden goede stap op weg naar herstel Noordzeenatuur - Stichting De Noordzee

Doorbraak Noordzee nodig om klimaatakkoord niet in gevaar te brengen

Persbericht – Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een belangrijke stap gezet voor de bescherming van vier natuurgebieden op de Noordzee. Haar voorstellen gaan de laatste fase in, zodat andere Europese landen hun finale akkoord kunnen geven. De natuur- en milieuorganisaties zijn blij dat na jarenlange onderhandelingen er eindelijk zicht is op daadwerkelijke bescherming van kwetsbare natuur op Noordzee en zien het als belangrijke stap om de verslechterde Noordzeenatuur weer richting herstel te krijgen. Het gaat om de Doggersbank, Friese Front, Centrale Oestergronden en de Klaverbank. De gebieden herbergen unieke soorten en bodemtypes, zijn voedselrijk en fungeren als kraamkamer voor vele soorten. De uitdagingen voor Noordzeenatuur blijven echter groot. De natuur- en milieuorganisaties zien de sleutel voor een duurzame, gezonde Noordzee in het Klimaatakkoord.  

De aandacht voor de Noordzee gaat de komende tijd alleen maar groter worden, nu de opgave voor duurzame energie grotendeels ingevuld zal gaan worden met de bouw van grootschalige windparken op zee. De komende dagen worden hiervoor afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Het doel van het Kabinet is om de ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren op basis van de draagkracht van het ecosysteem. Dat ecosysteem is echter nog niet gezond. Er is een ambitieus maatregelenpakket nodig voor het bereiken en behouden van de zogenaamde goede milieutoestand (GMT) zoals vastgelegd in Europese wetgeving. Hiervoor is de uitvoering van bestaande én nieuwe maatregelen voor het beschermen van de Noordzeenatuur nodig.

In het Klimaatakkoord moeten de verschillende opgaven op de Noordzee goed op elkaar worden afgestemd. Het gaat dan niet alleen om nieuwe windparken en bescherming van kwetsbare natuur, maar ook om ruimte voor duurzame visserij en andere gebruikers. Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en Stichting De Noordzee pleiten ervoor dat binnen het Klimaatakkoord een dubbeldoelstelling wordt gehanteerd: het vergroten van het aandeel duurzame energie én het realiseren van een goede milieutoestand op de Noordzee. Daarnaast pleiten de organisaties voor een Transitiefonds om de opgaven voor een gezonde zeenatuur, duurzame visserijsector en duurzame energie optimaal te verbinden. Zonder harde toezeggingen over een fatsoenlijke gebieds- en soortenbescherming en voldoende financiering komt de totstandkoming van het klimaatakkoord in gevaar, waarschuwen de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties.


 

Lees hier meer over het karakter van de beschermde gebieden. En bekijk hier onze brochure over gebiedsbescherming op de Nederlandse Noordzee.