Betekenis van convenant Noordzeevisserij voor Stichting De Noordzee - Stichting De Noordzee

Vandaag hebben wij, samen met het Wereld Natuur Fonds, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de kottersector, het Productschap Vis het maatschappelijk convenant ondertekend. Hiermee hopen alle partijen samen tot een duurzame en door de samenleving gewaardeerde Noordzeevisserij te komen.
De meerwaarde van het convenant is de openlijke intentie (van alle partijen) om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Daar zijn wij heel blij mee.
Inhoud
De inhoud van het convenant betekent voor ons dat:
* De beoordelingen op goedevis.nl (en de VISwijzer) worden erkend door de vissers
* De natuurdoelen van de Natura 2000 gebieden worden erkend door de vissers
* Het MSC keurmerk wordt erkend door de overheid
* Er eerlijk wordt gecommuniceerd over duurzaamheidsclaims
De grote winst is de ‘gezamenlijke ambitie’. Die was er deels al, want we zitten al veel met vissers (die duurzamer willen) om de tafel. Dat is nu iets concreter vastgelegd.
Wij zullen verder onze eigen rol als advocaat van de zee en voorvechter voor een duurzame visserij ook buiten het convenant blijven uitvoeren.
Aanleiding
Twee jaar geleden is de kottersector intensief doorgelicht in een aantal ‘werksessies’ van de Taskforce duurzame kottervisserij. Stichting De Noordzee nam deel aan die task force. In het eindrapport (Vissen met Tegenwind) is de suggestie gedaan om te kijken of een convenant mogelijk is tussen de verschillende partijen.
Stichting de Noordzee en het WNF hebben de afgelopen maanden samen met LNV en de kottersector gekeken of dat mogelijk was. Het resultaat is een lijstje met afspraken op 5 thema’s waar we ons in konden vinden: certificering van duurzame vis, communicatie, onderwijs en scholing, beschermde gebieden in de Noordzee en bestandsbeheer.