De Natuurbalans 2008 pleit voor betere bescherming Noordzee - Stichting De Noordzee

De vervuiling in de Noordzee is minder geworden, maar de natuur van de Noordzee staat nog steeds onder zware druk. Delen van de Noordzee moeten beschermd worden, om de natuur te helpen herstellen, en de visserij moet verduurzamen. Dat staat in de Natuurbalans 2008, die vandaag is aangeboden aan minister Verburg. Stichting De Noordzee juicht het rapport toe.

De Natuurbalans 2008, opgesteld door Planbureau voor de Leefomgeving, stelt dat het huidige beleid van de Nederlandse overheid niet voldoende is om aan de Europese eisen voor natuurbehoud te voldoen. Bovendien moet er een goede ruimtelijke planning op de Noordzee komen, om de verschillende gebruiksfuncties op zee een plek te geven en de natuur te behouden. De nieuwe Waterwet en de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn hiervoor de aangewezen instrumenten. Deze bieden namelijk de mogelijk meer sturing te geven aan ontwikkelingen op zee dan de Nota Ruimte en het IBN2015.
Volgens de Natuurbalans is het noodzakelijk om voldoende ruimte re reserveren voor een internationaal samenhangend netwerk van beschermde zeegebieden. Wellicht zijn daarnaast voor bepaalde diersoorten corridors nodig. Stichting De Noordzee sluit zich geheel aan bij deze conclusies van de Natuurbalans. De Nederlandse overheid moet nog dit jaar beschermde gebieden aanmelden bij de EU.
Bovendien wil Nederland, naast delen van de Kustzee, maar drie gebieden buiten de 12 mijls zone beschermen. Volgens Stichting De Noordzee is dit onvoldoende. Zo wil de Nederlandse overheid de Centrale Oestergronden niet aanmelden als beschermd gebied, terwijl dit juist een gebied is waar de noordkromp voorkomt. Dit langlevende schelpdiersoort wordt in de Natuurbalans genoemd als een van de bijzondere bewoners van de Noordzee, die beschermd moeten worden.
Alle gebieden in de Noordzee die zich nog kenmerken door een rijk bodemleven en andere natuurwaarden moeten zo snel mogelijk beschermd worden. Dit helpt bij het herstellen van biologische variatie in zee. En dat is belangrijk, een gezond ecosysteem kan zich namelijk beter weren tegen negatieve invloeden, zoals vervuiling en klimaatverandering.
De Natuurbalans constateert verder dat de afstemming tussen visserijbeleid en natuurbeleid onvoldoende is. “De beleidsdocumenten van het ministerie van LNV over visserij- en natuurbeleid laten nog nauwelijks een integrale visie zien op de zeevisserij in natuurgebieden. Tegelijkertijd zijn of worden grote delen van de zoute wateren wel aangewezen als Natura-2000 gebied.” Hoogste tijd dus dat de directies Visserij en Natuur gezamenlijk komen tot concrete maatregelen in samenspraak met de vissers en de natuurbeweging.