De Noordzee is een Europese zee en vraagt om Europese oplossingen - Stichting De Noordzee

Update 31-1-2020 Vandaag is het zover: het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie.

Geachte Voorzitter,

Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging.

De Noordzee is een prachtige zee waar we als Nederland trots op kunnen zijn. De landen om haar heen en Nederland in het bijzonder hebben een groot deel van hun welvaart te danken hebben aan deze schitterende en rijke zee. De Noordzee heeft ons over de eeuwen vis, toegang tot wereldhandel en energie gegeven. En de Noordzee heeft ons als Nederland voor een belangrijk deel gevormd tot wie we nu zijn.

Onze Noordzee staat aan de vooravond van zeer ingrijpende veranderingen. Voornamelijk gedreven door de energietransitie maar zeker ook vanwege de Brexit.

De Noordzee is een Europese zee en vandaar de mogelijk grote impact van de Brexit. De kern van mijn betoog van vandaag: Europese vraagstukken vragen om Europese oplossingen.

Vissen, vogels, en natuur in de Noordzee hebben geen boodschap aan onze landsgrenzen. Ook vissers, onderzoekers, andere Noordzeegebruikers en natuurbeschermers kijken voorbij landsgrenzen.

De Brexit maakt zaken complexer, en daar maken wij ons zorgen over. We gaan van twee naar drie onderhandelingspartners. Naast de Europese Unie en Noorwegen komt het Verenigd Koninkrijk daar nu ook bij. Daarom blijven goede internationale afspraken noodzakelijk.

Dit licht ik graag toe met de volgende vier punten:

I Ten eerste: Op wetenschap gebaseerd internationaal beleid is een voorwaarde voor succes voor verantwoorde visserij. Wat betreft visserijbeheer is het duidelijk dat goede afspraken voor verschillende soorten hun vruchten afwerpen. Verschillende soorten die enkele jaren geleden overbevist waren, hebben zich hersteld. Zo zit er meer schol in de Noordzee dan ooit eerder gemeten.  SDN zet zich in voor duurzame bevissing op alle soorten, de Brexit maakt dit mogelijk complexer. Daarom pleiten wij voor goede transitieafspraken mbt de visserij.

II Ten tweede: Ook als het gaat om het afval en ihb plastic afval dat in grote hoeveelheden aanwezig is in zee, helpen goede afspraken om deze vervuiling tegen te gaan. De EU zet zich in voor gezonde Europese zeeen. Hierover zijn afspraken gemaakt in de KRM tussen de Europese landen.  Houden de afspraken die er gemaakt zijn stand?

III Ten derde: Natuurbescherming stopt niet aan de grens. Juist het versterken van waardevolle beschermde gebieden vraagt om coördinatie. Maar ook natuurbeheer in zijn totaliteit vraagt om internationale afspraken, ik verwijs nogmaals naar de KRM

IV En tot slot: De toekomst van energie op zee. Een van de grootste drivers van verandering van de Noordzee vraagt bij uitstek om samenwerking.

Deze vier punten illustreren hoe belangrijk goede Europese afspraken zijn.

Wij ondersteunen we de oproep van WMR om te waken voor een terugval in wetenschappelijke samenwerking. Deze samenwerking levert immers de kennis op die noodzakelijk is voor goed beheer van de Noordzee.

Ons advies:

Geef de Noordzee een belangrijke plek in de onderhandelingen. We hopen dat de Brexit op zo’n manier vorm wordt gegeven , dat de samenwerkingsverbanden die er zijn zo min mogelijk worden afgebroken. Dit is zowel voor de Nederlandse economie als voor de natuur van belang.

Floris van Hest, directeur Stichting de Noordzee