Gezamenlijke brief aan informateur Zalm - Stichting De Noordzee

De Noordzeestrategie van het nieuwe kabinet

Geachte heer Zalm,

De Noordzee staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Deze unieke zee die ons prachtige land en onszelf heeft gevormd zal er – voornamelijk gedreven door de klimaat- en energietransitie – binnen enkele jaren heel anders uit gaan zien. De beslissingen die tijdens de komende kabinetsperiode genomen worden zullen voor een groot deel de toekomst van de Noordzee bepalen. Daarmee zijn grote financiële, culturele en natuurlijke belangen gemoeid. Uitgangspunt hierbij is een gezond ecosysteem, dat ruimte biedt aan duurzame menselijke activiteiten.

De klimaat- en energietransitie en de uitdagingen die voortkomen uit het klimaatakkoord van Parijs spelen terecht een belangrijke rol in de coalitieonderhandelingen. Voor een succesvolle omslag naar duurzame energie moet Nederland de komende jaren alle zeilen bijzetten. De ‘Noordzeestrategie 2030’, die momenteel door de minister van Infrastructuur & Milieu in nauw overleg met Economische Zaken wordt geformuleerd, onderkent de grote rol van de Noordzee in deze transitie. De Noordzee-regio kent echter vele gebruikers met een veelal lange historie, zoals de visserij, defensie, scheepvaart de zeehavens en vanaf de 20ste eeuw de olie- en gassector. Bovendien herbergt de zee bijzondere natuur die we willen behouden en versterken.

De urgentie is hoog. Investeringsbeslissingen voor 2030 worden nu genomen. Langs deze weg willen wij het nieuwe kabinet vragen om voortvarend uitvoering te geven aan de vorming van de ‘Noordzeestrategie 2030’. Binnen het proces van de ‘Noordzeestrategie 2030’, dat in 2016 is ingezet, worden alle belangrijke stakeholders betrokken. Wij vragen het nieuwe kabinet om in samenspraak met de stakeholders te komen tot een Noordzeestrategie met respect voor bestaande belangen, de natuur en de klimaat- en energietransitie. Het noemen van de Noordzee in het regeerakkoord of in de regeringsverklaring zou dit proces kunnen bespoedigen.

Op 15 november 2016 was de aftrap van dit proces in de vorm van een high-level Noordzeedialoog. Tijdens deze en volgende bijeenkomsten bleek er grote bereidheid tot samenwerking tussen alle stakeholders. De noodzaak om al in 2017 de eerste concrete stappen te zetten in de uitvoering van de Noordzeestrategie 2030 werd door alle anwezigen onderkend. Hoewel de belangen soms uit elkaar kunnen liggen, zien partijen ook vele kansen en synergieën. Er is zicht op een unieke set afspraken tussen een zeer diverse groep stakeholders.

Om de duurzame ontwikkeling van de Noordzee in goede banen te leiden, is het belangrijk dit positieve contact tussen alle partijen vast te houden en uit te bouwen. De ondertekenaars van deze brief bieden daarom aan om samen met het nieuwe kabinet constructief te werken aan het proces van de Noordzeestrategie 2030, om in gezamenlijkheid te komen tot een duurzaam gebruik van een schone en gezonde Noordzee.

Hoogachtend,

Floris van Hest, Directeur Stichting De Noordzee

Marc van den Tweel, Algemeen directeur Natuurmonumenten

Ronald Paul, Voorzitter Branche Organisatie Zeehavens

Hans Timmers, Voorzitter Nederlandse WindEnergie Associatie

Arjan Berkhuysen, Directeur Waddenvereniging

Jo Peters,secretaris-generaal NOGEPA

Pim Visser, Directeur VisNed

Johan Nooitgedagt, Voorzitter Nederlandse Vissersbond

Cees Oudshoorn, Algemeen directeur VNO-NCW

Fred Wouters, Directeur Vogelbescherming Nederland

Gerard van Balsfoort, Voorzitter Redersvereniging voor de Zeevisserij

Deze brief is een initiatief van Stichting De Noordzee.