Dubbel gevoel over uitspraak Raad van State baggerspecie - Stichting De Noordzee

RvS verklaart beroep milieuorganisaties tegen Havenbedrijf Rotterdam en Corus IJmuiden slechts deels gegrond.

Stichting De Noordzee, Greenpeace en de Waddenvereniging houden een dubbel gevoel over aan het besluit van de Raad van State inzake het storten van vervuilde baggerspecie in de Noordzee. Volgens de gezamenlijke milieuorganisaties bevatte de baggerspecie een te hoge concentratie van de stof Tributyltin (TBT), een stof die veel voorkomt in aangroeiwerende verven op scheepshuiden en zeer giftig is voor het leven in zee. De RvS heeft de milieuorganisaties geen gelijk gegeven op dit punt. De RvS was het wel met de milieuorganisaties eens dat de bemonsteringswijze in de haven van Corus IJmuiden onzorgvuldig was, dit beroep is gegrond verklaard.

Norm TBT
Volgens de gezamenlijke milieuorganisaties dient voor een milieugevaarlijke stof als TBT een maximale norm van 100 µg Sn/kg d.s. te gelden. Tot teleurstelling van de milieuorganisaties besliste de Raad van State anders. De Raad van State heeft het beroep van de gezamenlijke milieuorganisaties tegen de in hun ogen te hoge Tributyltin (TBT) norm (115 µg Sn/kg d.s.) ongegrond verklaard. Het hanteren van deze toetsingswaarde levert in de ogen van de RvS geen verslechtering ten opzichte van de bestaande situatie op.
Bemonsteringsmethode
De bemonsteringsmethode van Corus in IJmuiden is door de Raad van State afgekeurd. Het uitgevoerde onderzoek bij Corus is volgens de RvS onzorgvuldig uitgevoerd. Stichting De Noordzee, Greenpeace en de Waddenvereniging zijn dan ook blij dat de RvS de gehanteerde handelwijze heeft afgekeurd en het beroep gegrond heeft verklaard.
Toekomst
Stichting De Noordzee, Greenpeace en de Waddenvereniging zijn niet tegen het verspreiden van baggerspecie op zee en het is niet onze bedoeling om het onderhoud van vaarwegen en havengebieden te belemmeren. De milieuorganisaties willen echter wel dat milieu- en natuurbelangen volwaardig worden meegewogen in de besluitvorming rond het storten van baggerspecie in de Noordzee.
De milieuorganisaties zijn van mening dat de TBT norm op termijn verder aangescherpt dient te worden, de nu geldende norm levert schade voor het zeeleven op in de Noordzee en in de Waddenzee. Een belangrijke reden om haast te maken met het aanscherpen van de norm is het in werking treden van het internationale Antifouling verdrag van de IMO dit jaar. Dit verdrag verbiedt het gebruik van TBT houdende verf op schepen wereldwijd. De vervuilende stof TBT blijft echter nog jaren in de waterbodem aanwezig. Aanscherping van de TBT norm blijft hard nodig.