EU Visserijraad faalt in het beschermen van kwetsbare haaiensoorten - Stichting De Noordzee

Eind vorige week vond het jaarlijkse circus omtrent de te verdelen visserij TAC en quota’s weer plaats in Brussel. Ondanks goede TAC voorstellen van de EU Commissie werden uiteindelijk de adviezen van ICES vaak weer niet opgevolgd. Dat geldt met name voor soorten waarvoor tot nu toe weinig beperkende maatregelen in de visserij voor golden, zoals haaien en roggen.
En juist haaien zijn erg gevoelig voor overbevissing. Dat komt doordat ze relatief laat en vaak maar weinig, jongen krijgen. Hun biologie is dan ook beter te vergelijken met die van zeezoogdieren dan met die van vissen. Beschermingsmaatregelen horen daar rekening mee te houden.
En bescherming is hard nodig want met de populaties bepaalde haaiensoorten in de Europese wateren gaat het erg slecht. Oorzaak is gerichte visserij op de doornhaai (in het engels spurdog of spiny dogfish) en de haringhaai (porbeagle) door bv Frankrijk voor haaienvinnen voor de Aziatische markt. Ook wordt haaienvlees nog veel gegeten in België, Duitsland, het VK en Frankrijk. Doordat het slecht gaat met de populaties doornhaai en haringhaai in Europa zijn zij opgenomen zijn op de bedreigde diersoortenlijst van de IUCN, van OSPAR en van de CMS (Convention on Migratory species) als kritisch in hun voortbestaan bedreigde soorten.
Ondanks de positieve inzet van onze eigen minister van LNV Gerda Verburg en de ministers van Zweden, het VK, Duitsland en Malta en ondanks het wetenschappelijke bewijs dat de Europese populaties op instorten staan, heeft de Europese Raad weer eens (letterlijk) besloten tot het nemen van halve maatregelen. voor haringhaai en doornhaai heeft de Raad besloten de TACs met respectievelijk 25% en 50% te verminderen , terwijl de EU Commissie voor deze soorten een nulvangst heeft voorgesteld. Onder invloed van het franse voorzitterschap ontbreekt het de Raad blijkbaar aan voldoende lef en moed om deze dieren daadwerkelijk de bescherming te geven die ze verdienen.
In januari krijgt de Europese Raad een herkansing. Dan wordt het langverwachte Europese haaienactie plan wat de Commissie aan het voorbereiden is, voorgelegd aan de Raad. Omdat het presidentschap van de EU dan in handen is van de Tsjechië, heb ik er toch weer wat meer vertrouwen in dat de ministerraad dan instemt met een goed haaienactieplan!