Friese Front en Centrale Oestergronden aangemerkt als zoekgebieden voor bodembeschermingsmaatregelen - Stichting De Noordzee

In de onlangs door de Ministerraad goedgekeurde Mariene Strategie 2012-2020 worden de gebieden Friese Front en Centrale Oestergronden aangewezen als zoekgebieden voor bodembeschermingsmaatregelen. Stichting De Noordzee is erg verheugd over deze stap en hoopt dat het kabinet activiteiten die schadelijk zijn voor de zeebodem, zoals boomkorvisserij, uit deze gebieden zal weren.
De bescherming van het rijke bodemleven van het Friese Front en de Centrale Oestergronden is nodig om een netwerk van beschermde gebieden te realiseren dat ook echt ecologisch samenhangend en representatief is voor onze Noordzeenatuur. De Natura 2000-gebieden kunnen dat niet in hun eentje. Ook de Kaderrichtlijn Marien vraagt om andere ruimtelijke beschermingsmaatregelen dan Natura 2000-gebieden alleen.
Twee randvoorwaarden
Het kabinet heeft twee randvoorwaarden gesteld bij de in de toekomst te nemen beschermingsmaatregelen in de twee gebieden. Ten eerste bestaat de intentie om 10 à 15 procent van de Nederlandse Noordzee te vrijwaren van bodemberoering, inclusief delen van de reeds aangewezen Natura 2000 gebieden. Daarnaast dienen de te nemen maatregelen zo te worden vormgegeven dat de visserijsector hier zo min mogelijk hinder van ondervindt.
Bodemberoering
Dit laatste baart ons zorgen. De meest intensieve en verwoestende bodemberoerende activiteit is immers de visserij. Met name de zware wekkerkettingen van de boomkorvisserij zorgen voor ernstige schade aan de zeebodem en de daar voorkomende planten, vissen en bodemdieren. Stichting De Noordzee hoopt dan ook dat de nieuwe regering zich bij het nemen van maatregelen zal laten leiden door ecologische overwegingen en bodemberoerende visserij in het Friese Front en de Centrale Oestergronden niet langer zal toestaan.
Meer informatie over het Friese Front, de Centrale Oestergronden en andere belangrijke natuurgebieden in de Noordzee is te vinden in onze brochure Noordzee Natuurplan, waarin de visie van Stichting De Noordzee op een coherent netwerk van beschermde gebieden op zee is vastgelegd.
Lees het volledige artikel: ‘Friese Front en Centrale Oestergronden aangemerkt als zoekgebieden voor bodembeschermingsmaatregelen’