Hernieuwbare energiesector slaat handen ineen voor duurzame productieketen - Stichting De Noordzee

Zonne- en windenergie

De productie van zonnepanelen en windmolens kan negatieve gevolgen hebben voor mens, milieu en biodiversiteit. Zo kunnen bedrijven te maken krijgen met problemen als ontbossing en het verlies van natuurlijke leefgebieden van dieren. Ook mensenrechtenschendingen, zoals dwang- en kinderarbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid, onveilige werkomstandigheden en uitbuiting van de rechten van lokale gemeenschappen, kunnen voorkomen in de productieketens van zonne- en windenergie.

De ketens zijn complex en missen transparantie, waardoor problemen niet door een individueel bedrijf kunnen worden aangepakt. Diverse internationale bedrijven uit de zonne- en windenergiesector hebben zich daarom aangesloten bij het convenant. Door samenwerking willen zij een positieve impact realiseren.

Stichting De Noordzee ondertekent convenant

WhatsApp Image 2023-03-06 at 14.23.35
Wytske Postma ondertekent convenant

Wytske Postma, directeur van Stichting De Noordzee, is enthousiast over het convenant. “De natuur en de energietransitie moeten op de Noordzee samen gaan. Dit convenant is een prachtige stap daarin. Het gaat niet goed met de Noordzeenatuur en het wordt steeds drukker op zee. Daarom is het belangrijk dat we tijdens de uitrol van windturbines op zee, en in opkomst komende zonnepanelen op zee, het belang van biodiversiteit meenemen. Ik ben trots dat Stichting De Noordzee dit convenant ondertekent en het is geweldig dat we met zoveel partijen de handen in een slaan om de ecologie te beschermen bij de duurzame energietransitie op de Noordzee.”

Internationale richtlijnen en toekomstige wetgeving

Het convenant heeft een looptijd van vijf jaar en wordt ondertekend door een brede coalitie. Door deelname committeren bedrijven zich aan het toepassen van internationale richtlijnen van de OESO en VN bij al hun activiteiten. Hiermee bereiden zij zich ook voor op toekomstige IMVO-wetgeving. De samenwerking wordt ondersteund door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, brancheorganisaties, financiële instellingen en belangenverenigingen. De aangesloten kennisinstituten, ngo’s, vakbonden en de SER gaan bedrijven ondersteunen met hun kennis en expertise bij de toepassing van IMVO.

Samenwerking

De komende jaren richten de partijen zich op het in kaart brengen van de ketens van individuele bedrijven en bijbehorende risico’s. Daarnaast worden praktijkervaringen gedeeld en collectieve projecten opgestart om verbeteringen door te voeren. De deelnemende partijen zetten zich gezamenlijk in om het bewustzijn rondom het belang van duurzame ketens te vergroten en hoger op de maatschappelijke agenda te krijgen.

Een overzicht van alle deelnemende partijen en het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector zijn te raadplegen op de website.