Kansrijkheid van een Noordzee (transitie) fonds - Stichting De Noordzee

De druk op de ruimte en de ecologie neemt de komende jaren fors toe op de Noordzee.  Stichting De Noordzee onderzoekt of de realisatie van een Noordzee (transitie)fonds een welkome steun in de rug is voor een zorgvuldige inpassing van de vele transities die de komende jaren op de Noordzee plaatshebben.

Er is veel te doen rond de Noordzee. Er lopen verschillende beleidstrajecten met doelen voor zowel de korte als de lange termijn. Het gaat om de Noordzeestrategie 2030,  de Vervolgroutekaart Windenergie op zee 2024-2030, de uitwerking van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, de Nationale Omgevingsvisie, de Europese richtlijn voor maritieme ruimtelijke planning, de beleidsanalyse Noordzee-natuur en de Politieke Verklaring betreffende de internationale samenwerking rond energie op de Noordzee (North Seas Energy Cooperation). De integrale afwegingen van deze brede set aan beleidstrajecten zijn moeilijk te overzien.

De komende decennia zal door nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van onder andere energietransitie, natuur, voedselvoorziening, scheepvaart en olie- en gaswinning de druk op de ruimte en ecologie in de Noordzee verder toenemen. Voor Stichting De Noordzee aanleiding om na te denken over een Noordzee transitiefonds. 

Primair ligt de vraag voor hoe het Noordzee transitiefonds vormgegeven kan worden teneinde de drie grote transities (energie, natuur en voedsel) gelijktijdig in goede banen te leiden naar een gezonde balans tussen natuur en menselijke activiteiten. Belangrijke stakeholders zullen gepolst worden naar draagvlak en gevraagd worden elkaar tijdig nauw te betrekken bij te maken integrale afwegingen (verkenning dilemma’s, onzekerheden, joint fact finding, governance, spelregels, duiding kennisvragen, beslismomenten, etc).