KRM extra bescherming biodiversiteit Noordzee - Stichting De Noordzee

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) werd in 2007 vastgesteld omdat het niet goed gaat met de Europese zeeën. Het zeemilieu en bijbehorende ecosystemen en biodiversiteit in Europa zijn dringend toe aan verbetering.
Het hoofddoel van de KRM is dan ook dat de Europese zeeën in 2020 in een goede milieutoestand moeten verkeren. Eigenlijk geven de Europese lidstaten hiermee aan dat andere, al bestaande Europese richtlijnen en internationale verdragen niet leiden tot voldoende bescherming van het zeemilieu.
Stichting De Noordzee wilde daarom weten wat de KRM nu precies toevoegt aan de andere al bestaande wetten, regels en instrumenten die ook de bescherming van de biodiversiteit van de Noordzee tot doel hebben?
De titel van het onderzoek dat in opdracht van Stichting De Noordzee is uitgevoerd door de Universiteiten Utrecht en Tilburg is dan ook: ‘The Marine Framework Strategy Directive: What does it add to other instruments of relevance for biodiversity conservation in the North Sea?’
In dit, eind maart verschenen rapport wordt de toegevoegde waarde onderzocht van de KRM ten opzichte van het OSPAR verdrag, het Verdrag van Bern, en de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De KRM blijkt op nogal wat punten een belangrijke meerwaarde te hebben voor de bescherming van de biodiversiteit van de Noordzee.
Stichting De Noordzee vindt het daarom heel belangrijk dat de mogelijkheden die de KRM biedt voor integrale bescherming van de Noordzeenatuur ook daadwerkelijk worden gebruikt. Bovendien is de KRM misschien nog wel de enige echte kans om dat te doen.