Meer onderzoek naar pulskor nodig - Stichting De Noordzee

De pulskor is een veelbelovend alternatief voor de boomkor. De bijvangst en het brandstofverbruik zijn aanzienlijk lager dan bij de traditionele boomkor. Maar, de pulskor is een techniek waarbij elektrische schokjes worden gebruikt en dat is in principe niet toegestaan. Nederland heeft daarom voorlopige toestemming (derogatie) van de Europese commissie om met een beperkt aantal pulskornetten te vissen.
Om te oordelen of de pulskor geen ecologische neveneffecten heeft, zijn een aantal experimentele onderzoeken gedaan. De International Council for Exploration of the Sea (ICES) heeft de resultaten beoordeeld. ICES concludeert dat de experimenten goed zijn uitgevoerd en veel informatie geven. Toch zijn er nog een aantal vragen niet goed beantwoord. De experimenten geven aan dat er minimale effecten zijn op elasmobranchen (haaien en roggen) en bodemevertebraten.
Grootschalig gebruik van de pulskor kan echter mogelijk de sterfte van kabeljauw verhogen als gevolg van verwondingen die door de pulskor worden veroorzaakt, en mogelijk door een hogere vangstefficiëntie. Kabeljauwen blijken hun rug te breken als ze een elektrische schok krijgen. Daarnaast is meer kabeljauw in het net geen probleem als de kabeljauwstand hersteld is, maar zolang deze kabeljauw nog in de gevarenzone zit, moet die zo min mogelijk (bij)gevangen worden.
De onduidelijkheden in het advies kunnen aangepakt worden door verder onderzoek, verfijning van de derogatie wat betreft de sterkte van de toegestane pulsen en het monitoren van de vissersschepen die de pulstuigen gebruiken, aldus het advies van ICES.
Stichting De Noordzee is blij dat er eindelijk goed experimenteel onderzoek is uitgevoerd naar de effecten van de pulskor. De roep om een goed alternatief voor de boomkor is groot, maar een dergelijke nieuwe techniek mag natuurlijk geen onbedoelde neveneffecten hebben als verhoogde sterfte van kabeljauw. We hopen dat het advies om verder onderzoek te doen snel wordt uitgevoerd!