Met de voorgestelde nieuwe Natuurwet mist de Noordzee de boot - Stichting De Noordzee

Een nieuwe Natuurwet moet natuurlijk rekening houden met de zo belangrijke Noordzeenatuur. Logisch zou dan zijn dat een nieuwe Natuurwet de natuurwaarden beschermt die kenmerkend zijn voor de Noordzee. En beschermingsmaatregelen moeten ook in praktijk gebracht kunnen worden. Maar dit is in het recente wetsvoorstel voor de nieuwe Natuurwet niet gebeurd.
Wat zijn in het wetsvoorstel de drie grootste missers voor de Noordzee? Ten eerste ontbreekt de mogelijkheid om het voor de Noordzee belangrijke OSPAR-verdrag voor natuurbescherming te gebruiken. Het OSPAR-verdrag is de sleutel tot natuurbescherming die wel representatief voor de Noordzee is. Ten tweede zou volgens dit wetsvoorstel in een nieuwe Natuurwet niet de visserij kunnen worden gereguleerd. Maar dit is wel de activiteit met de grootste impact op de Noordzee! En, tenslotte wordt adequate bescherming van soorten die buiten beschermde gebieden leven heel moeilijk gemaakt. Maar de meeste vis-, vogel-, en zeezoogdiersoorten gebruiken juist grote delen van de Noordzee om te rusten, te foerageren, voort te planten en op te groeien!
Toepassen van het OSPAR-verdrag, het kunnen reguleren van visserij, en een goede bescherming van soorten, óók buiten de beschermde gebieden, moet gewoon kunnen met de nieuwe Natuurwet. Zonder die beschermingsmogelijkheden mist het komende natuurbeschermingsregime voor de Noordzee handen en voeten. Tot 19 november mag commentaar worden geleverd op het voorstel voor de nieuwe Natuurwet. En begin 2012 zal worden gevraagd wat het parlement ervan vindt. Stichting De Noordzee komt binnenkort met een uitgebreide reactie op dit wetsvoorstel. We hopen voor de Noordzee dat Bleker ons commentaar serieus neemt!
Auteur: Thomas Rammelt