Nationaal Waterplan: vol goede voornemens? - Stichting De Noordzee

Deze week publiceert het ministerie van Verkeer en Waterstaat het Nationaal Waterplan. In het Waterplan zal het vooral gaan om windenergie en zandwinning, want beiden zijn van ‘nationaal maatschappelijk belang’. Enkele voorstellen met betrekking tot de windgebieden lekten vorige week al uit. Stichting De Noordzee heeft haar visie ingebracht tijdens bijeenkomsten. Wij zijn benieuwd of er in het plan nog ruimte voor de natuur is gereserveerd.

Ook de Noordzee maakt deel uit van het Nationaal Waterplan. Dat lijkt misschien heel logisch, maar in de Watervisie (2007), de voorloper van het Waterplan, ontbrak de Noordzee! De claims voor offshore windparken (duurzame energie produceren) en de claims voor zandwinning (droge voeten houden) waren de aanleiding voor de overheid om het afgelopen jaar te werken aan een ruimtelijke visie voor de Noordzee.

Wat komt waar?

In het Waterplan zal de overheid zich wagen aan ruimtelijke ordening op de Noordzee. Er wordt nagedacht over welke functie het beste waar zou kunnen. Denk bijvoorbeeld aan zandwingebieden, scheepvaartroutes en locaties voor windparken.
Wind en zand worden in het Waterplan aangemerkt als functies van ‘maatschappelijk belang’ en die zullen dan ook een prominente plek op de nieuwe beleidskaart krijgen. Stichting De Noordzee deelt de mening van de overheid dan zand en wind een plek verdienen. Het betekent wel dat het dus steeds voller op zee wordt, want scheepvaartroutes, olie- en gaswinning en oefengebieden voor defensie zijn er ook nog.
Vorige week lekte al uit, dat er twee grote ‘windgebieden’ voorgesteld zullen worden in het Waterplan. Dat zijn eigenlijk een soort voorkeursgebieden. Binnen de windgebieden zullen vergunningen voor de bouw van windparken mogen worden aangevraagd, daarbuiten niet.
Natuur
Helaas trekt in de belangenafweging de natuur in zee nog te vaak aan het kortste eind. Bij de ruimtelijke ordening op zee zou de ecosysteembenadering het uitgangspunt moeten zijn: afwegen welke activiteit waar kan, zodat het ecosysteem goed kan functioneren en ook de effecten van verschillende activiteiten samen niet teveel druk op het ecosysteem uitoefenen.