Natuur- en milieuorganisaties steunen Noordzeeakkoord - Stichting De Noordzee

Volgens de natuur- en milieuorganisaties organisaties is dit akkoord een belangrijke stap in het realiseren van een gezonde en veerkrachtige Noordzee. Met meer beschermd gebied, verduurzaming van de visserijvloot met een stevig transitiefonds en meer zekerheid over het opwekken van duurzame energie. Er komt meer geld beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, kernvraag daarbij is hoe het menselijk gebruik in balans komt met de natuur. Ook komt er een onderzoek om zeker te stellen dat de gaswinning op de Noordzee in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs.

Verder wordt het netwerk van beschermde gebieden uitgebreid met de Bruine Bank en worden bestaande beschermde gebieden als de Doggersbank en het Friese Front voor een groot deel gevrijwaard van schadelijke vormen van visserij. Daarnaast worden kwetsbare soorten als zeevogels beter beschermd. Natuurversterkend bouwen wordt het uitgangspunt bij de aanleg van de windmolenparken en alle infrastructuur op de Noordzee. Tot slot worden in beschermde natuurgebieden geen windmolens geplaatst.

Het akkoord is een belangrijke stap voorwaarts, maar ook een compromis. Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat er meer en goede beschermde gebieden in de oceanen nodig zijn om de biodiversiteit te herstellen. De inzet van de natuur en milieuorganisaties was uitsluiting van sleepnettenvisserij op 30% van de oppervlakte van de Nederlandse Noordzee. In het huidige akkoord wordt 15% gerealiseerd. Naar aanleiding van de achterban consultaties van de verschillende partijen is het Noordzee-akkoord de afgelopen weken aangepast. De visserij is verder tegemoet gekomen door een deel van het Friese Front, een uniek natuurgebied ten noorden van de Waddeneilanden, open te houden voor de visserij. In ruil hiervoor wordt het overige gedeelte van het Friese Front beschermd tegen alle vormen van visserij zoals staand want en sleepnetvisserij.