Nog een lange weg te gaan naar een Goede Milieu Toestand van de Noordzee - Stichting De Noordzee

Gisteren hebben we onze zienswijze op het concept voor de Mariene strategie in Nederland ingediend: een brief van 11 pagina’s, dus een aardig klusje. Uit de Nederlandse Mariene Strategie blijkt nu al, dat het mariene ecosysteem zich in 2020 en zelfs in 2027 zich NIET in een Goede milieutoestand zal bevinden. Dit vinden wij schokkend. Aanvullende beschermingsmaatregelen zijn absoluut noodzakelijk en moeten op korte termijn worden genomen.
De Mariene strategie is de uitwerking van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie met als hoofddoel het bereiken van een Goede Milieu Toestand voor de Europese zeeën in 2020.
Een paar hoofdpunten uit onze inspraak:
– In de mariene strategie wordt volgens ons te weinig rekening gehouden met cumulatieve effecten van activiteiten en het feit dat veel activiteiten zullen toenemen. Er wordt te weinig rekening gehouden met de effecten van grootschalige ontwikkeling van windenergie (inclusief grid) en met garnalenvisserij.
– De uitwerking van de ambities van het Kabinet naar doelen en bijbehorende indicatoren is te mager. Doelen zijn niet concreet en niet altijd even ambitieus en indicatoren zijn onvoldoende uitgewerkt.
– De mariene strategie is geen integraal plan dat echt uitgaat van de ecosysteembenadering; er is nog te weinig samenhang tussen de verschillende descriptoren en ook de verschillende ecosysteemcomponenten.
– Het is niet duidelijk, hoe Nederland uiteindelijk tot een regionale strategie wil komen en wat de consequenties zijn voor de milieudoelen en het maatregelenpakket.
Een onderbouwing van al deze punten is te lezen in onze zienswijze, die we samen met het Wereld Natuur Fonds en Vereniging Natuurmonumenten hebben opgesteld.
Auteur: Sytske van den Akker.
Lees meer over onze visie op een gezonde Noordzee in onze publicaties: ‘Op weg naar een Rijke Noordzee’.
Download de volledige zienswijze.