Ondertussen in Den Haag: een update van diverse Noordzee-onderwerpen - Stichting De Noordzee

Tijdens het algemeen overleg Noordzee en Wadden gisteren in de Tweede Kamer werd over het belang van een ecologisch samenhangend netwerk Platvisvan beschermde gebieden in de Noordzee gesproken. De Staatssecretaris erkende dit belang en wees op de drie gebieden die op dit moment wachten op aanwijzing als Natura 2000 gebied: de Doggersbank, Klaverbank en het Friese Front. Alvorens deze gebieden kunnen worden beschermd dient wel het geografische toepassingsbereik van de Natuurbeschermingswet te worden uitgebreid naar het deel van de Noordzee dat zich buiten de 12-mijlszone bevindt.
14 mei: Stemming over wetswijziging
Op 14 mei stemt de Tweede Kamer over een wetswijziging waarmee dit kan worden bereikt. Wij vinden het heel belangrijk dat deze wetswijziging wordt aangenomen. Alleen op deze manier kan Nederland aan haar Europese verplichtingen voldoen en kan de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied worden beschermd. Lees meer over onze visie op beschermde gebieden in de Noordzee.
Illegale olielozingen
Verschillende kamerleden stelden vragen over het voorkomen en bestraffen van illegale olielozingen, een onderwerp dat recentelijk veel in het nieuws is geweest. Minister Schultz van Haegen van I&M gaf aan dat de problematiek rond illegale lozingen vraagt om een internationale aanpak en stipte het belang aan van zogenaamde ’marine awareness courses’ voor zeevarenden, zoals die zijn ontwikkeld door onze collega’s van Stichting ProSea. Ook verkent het ministerie de mogelijkheden om te komen tot een systeem voor verplichte afgifte van olieresten in havens. Lees het nieuwsbericht over illegale olielozingen.
Microplastics
Door de ChristenUnie werd gevraagd wanneer er een Europees verbod op microplastics kan worden verwacht en of er in de tussentijd nationale regelgeving kan worden ontwikkeld. Minister Schultz kondigde hierop aan dat er in 2014 maatregelen zullen worden genomen om dit probleem aan te pakken. Lees meer over onze Beat the Micro Bead-campagne.
BruinvisbeschermingsplanBruinvis_lr
D66 vroeg aandacht voor het bruinvisbeschermingsplan van Kees Camphuizen en Marije Siemensma, dat inmiddels alweer een tijd op de plank ligt bij EZ. Staatssecretaris Dijksma beloofde in een schriftelijke reactie uiteen te zullen zetten wanneer en in hoeverre de aanbevelingen uit het rapport zullen worden geïmplementeerd. Bekijk het bruinvisbeschermingsplan.
Heien voor bouw windparken
Ook werd door D66 de aandacht gevestigd op het belang van de harmonisatie van regelgeving over heien op zee voor de bouw van windparken. Op dit moment wordt deze activiteit, die zeer schadelijke gevolgen kan hebben voor met name zeezoogdieren, door verschillende Noordzeelanden op verschillende wijzen gereguleerd, waarbij nog niet geheel duidelijk is welke manier het beste is. Bekijk alternatieven voor heien op zee.
Met al deze onderwerpen houdt Stichting De Noordzee zich op dit moment bezig. Gelukkig stelden verschillende kamerleden kritische vragen aan de bewindspersonen over deze onderwerpen. Wij blijven uiteraard nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Den Haag.
Auteur: Guido Schild.