Natuurvriendelijke energie - Stichting De Noordzee

Wat wil Stichting De Noordzee?

  • Windenergie op zee: de schade aan de natuur wordt zoveel mogelijk beperkt. En de kansen optimaal benut.
  • Goed onderzoek naar de potentie van natuurversterking in windparken
  • De wind, olie- en gasindustrie opereert volgens de hoogst mogelijke ecologische standaarden

Om de klimaatdoelstellingen te halen en duurzame energie op te wekken, worden er komende decennia ontzettend veel windparken op de Noordzee bijgebouwd. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de natuur, want de ecologie en kwetsbare diersoorten komen nog verder onder druk te staan. Daarom moet het belang van natuur worden meegenomen bij de uitrol van windparken op zee. Dus minimaliseer de risico’s en benut de kansen die windparken voor de natuur bieden.

Er moet goed onderzoek worden gedaan naar de potentie van natuurversterking in windparken. Stichting De Noordzee is samen met Natuur & Milieu de initiatiefnemer van het project De Rijke Noordzee. De Rijke Noordzee plaatst in windparken kunstriffen en zet oesters uit om het zeeleven te helpen floreren en onderzoekt wat de ideale omstandigheden zijn voor optimale natuurontwikkeling. Zo wordt bepaald hoe natuurontwikkeling een vast onderdeel kan worden bij de aanleg van elk windmolenpark.

De Noordzee wordt ook gebruikt voor andere vormen van energiewinning. Denk bijvoorbeeld aan gas- en oliewinning. Verdere intensivering van deze fossiele energiebronnen passen niet binnen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Ook komt er een grote rol voor zonne-energie op de Noordzee. Voor al deze activiteiten geldt dat ze gebeuren volgens de hoogst mogelijke ecologische standaarden.

Voorkom een botsing tussen natuur en klimaat in de Noordzee

Photo by Nicholas Dohertyon on Unsplash
Beeld door: Nicholas Dohertyon

Uit onderzoek van Stichting De Noordzee blijkt dat de ecologische kennisontwikkeling steeds verder achterloopt op de versnelling van de energietransitie. Hiermee dreigt een scenario waarin het beschermen van de Noordzeenatuur en het halen van de klimaatdoelen elkaar in de weg zitten. Een groot risico, zeker omdat er de komende decennia veel windparken op de Noordzee bij gaan komen.

Om een botsing te voorkomen, doet Stichting De Noordzee enkele aanbevelingen. Lees hier ons rapport.

Hoe richt je windparken in zodat de natuur beschermd wordt?

Stichting De Noordzee werkt samen met een consortium van verschillende partijen aan een project waarbij de uitrol van windenergie op zee wordt ingepland zodat marine ecosystemen worden beschermd. Met dit project willen we bereiken dat bij de locatie en het ontwerp van nieuwe windparken maatregelen worden genomen om de negatieve impact op de natuur te minimaliseren en dat de noodzaak van bescherming en herstel van natuur altijd wordt meegenomen.

Dit consortium bestaat uit Stichting De Noordzee, Natuur & Milieu, Renewables Grid Initiative en Birdlife Europe.

Financiële instellingen en natuurorganisaties werken samen voor de natuur op de Noordzee

Als we willen dat toekomstige windparken natuurversterkend en -beschermend worden gebouwd, dan spelen financiële instellingen een belangrijke rol. Zijn financieren immers de bouw. Daarom roepen Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu samen met tien belangrijke financiële instellingen op om natuurversterkend en -beschermend bouwen via tenders de minimale standaard te maken.

Windparken op zee zijn nodig om het klimaatakkoord van Parijs te halen. En ‘Parijs’ willen we halen, om onze natuur te beschermen! Daarom zetten wij ons in samen met andere partijen – zoals de overheid, energiemaatschappijen, collega-ngo’s en wetenschappers – hier vol voor in. Het verkleinen van de schade aan de natuur door wind en gas op zee en tegelijkertijd een focus op de kansen voor natuurherstel: dit alles maakt dit onderwerp heel veelzijdig en uitdagend.

Heleen Vollers, projectleider Natuurvriendelijke Energie