Op naar een natuurinclusieve offshore windindustrie - Stichting De Noordzee

Een afvaardiging van Stichting De Noordzee bezocht de jaarlijkse WindEurope-conferentie in Bilbao. Op deze conferentie komen internationale partijen samen om het te hebben over de ontwikkelingen in de windenergiesector. De focus ligt op technologische en industriële vooruitgang. Stichting De Noordzee kaartte er een belangrijke andere boodschap aan: stel het belang van de natuur centraal in de opschaling en uitrol van Europese offshore windparken. De windenergiesector staat immers voor grote uitdagingen, en de natuur moet in de doorontwikkeling van de energietransitie een centrale rol krijgen.

Het belang van natuur in de offshore windindustrie

In Bilbao benadrukte Stichting De Noordzee tijdens verschillende panelgesprekken en discussies, onder andere georganiseerd door de Offshore Coalition of Energy and Nature (OCEaN), de noodzaak om de aandacht voor de natuur te vergroten in de offshore windindustrie. Een gezonde en in balans zijnde natuur vormt immers de basis voor duurzame ontwikkelingen.

In het hart van deze discussie ligt de erkenning dat de Noordzee een cruciaal ecosysteem is. Een ecosysteem dat er erg slecht aan toe is. Als een van ’s werelds meest bevaren en gebruikte zeeën, wordt de Noordzeenatuur geconfronteerd met een breed scala aan menselijke activiteiten, variërend van scheepvaart tot visserij en offshore energieproductie. Daarom is de integratie van natuurbehoud en -herstel in offshore windparken een urgent en vitaal onderwerp.

De traditionele benadering van offshore windenergie richt zich voornamelijk op technische aspecten, zoals de ontwikkeling van efficiëntere windturbines en het maximaliseren van energieopbrengst. Hoewel deze technologische vooruitgang cruciaal is voor de groei van de industrie en de realisatie van de energietransitie en klimaatdoelen, mogen we niet voorbijgaan aan de ecologische impact van offshore windparken op het omliggende mariene ecosysteem.

Nature Inclusive Design is een noodzaak, geen luxe

Nature Inclusive Design (NID) draait om het integreren van natuurbehoud en biodiversiteit in het ontwerp en de implementatie van offshore windprojecten. Het is belangrijk dat NID niet langer wordt beschouwd als een optionele extra, maar als een absolute noodzaak. Dit is van vitaal belang om de negatieve ecologische impact te minimaliseren.

NID gaat verder dan traditionele mitigatiemaatregelen zoals bijvoorbeeld het verminderen van geluids- en trillingsverstoringen: het streeft ernaar om offshore windparken te transformeren tot veerkrachtige ecosystemen die harmonieus samenleven met de natuurlijke omgeving. Dit omvat onder andere het creëren van kunstmatige riffen en onderwaterstructuren die dienen als habitat voor mariene flora en fauna.

Creatieve oplossingen: de weg voorwaarts

Een veel gehoord geluid tijdens de verschillende paneldiscussies en gesprekken met internationale samenwerkingspartners is dat de uitdagingen waar we voor staan vragen om creatieve oplossingen. Van innovatieve technologieën tot nieuwe samenwerkingsverbanden – het is tijd om out-of-the-box te denken en alternatieve benaderingen te verkennen om de natuur te beschermen en tegelijkertijd de opwekking van duurzame energie te bevorderen.

De Rijke Noordzee, een programma van Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu, richt zich op het toepassen van deze out-of-the-box ideeën en heeft de afgelopen jaren al meerdere pilots uitgevoerd in verschillende Nederlandse windparken op zee. Denk aan het plaatsen van oestertafels, het monitoren van het gedrag van kreeften rondom pijpriffen en het plaatsen van verschillende kunstmatige riffen rondom de fundering van de windmolens.

Door ons te richten op natuurinclusief ontwerp en het versterken van de samenwerking tussen industrie, beleid en natuurbeschermingsorganisaties, kunnen we de uitdagingen van de offshore windindustrie aanpakken en tegelijkertijd de natuurlijke omgeving beschermen voor toekomstige generaties.

Samenwerking tussen de verschillende sectoren

Wij zetten ons elke dag in om de natuur een centrale en prominente plek te geven in de offshore windindustrie. Er is veel mogelijk op zee, maar ons (mariene) ecosysteem moet hiervoor wel in balans zijn.

Er is nog een lange weg te gaan, maar tijdens deze editie van WindEurope was er voor het eerst ruimte voor de stem van natuurbeschermingsorganisaties. Niet alleen Stichting De Noordzee, maar bijvoorbeeld ook Birdlife en het WWF hebben deelgenomen aan lezingen en paneldiscussies om zo vanuit verschillende invalshoeken de bewustwording rond natuurinclusief bouwen van windmolenparken op zee verder te vergroten.

Het is essentieel dat beleidsmakers, industrieleiders, natuurbeschermingsorganisaties en lokale gemeenschappen samenwerken om de uitdagingen van de offshore windindustrie aan te pakken en tegelijkertijd de natuur te beschermen.

Door creatief te zijn in het zoeken naar oplossingen en door internationale samenwerkingen verder te versterken bundelen we onze krachten en kunnen we een positieve impact hebben op de Noordzee en haar unieke ecosysteem.

Windpark

Windparken op zee zijn nodig, maar dan wel natuurvriendelijk

Het massaal plaatsen van windparken op de Noordzee heeft grote impact op de Noordzeenatuur. Dat terwijl deze natuur met zijn kwetsbare diersoorten al…