Plan paling erg zwak - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee is blij dat er eindelijk concrete maatregelen op tafel liggen voor herstel van de met uitsterven bedreigde paling. Maar de maatregelen zijn weinig ambitieus. Bovendien is de vraag of hiermee wordt voldaan aan de door Europa opgelegde doelstelling.
De minister stelt voor om de visserij alleen in de trekperiode jaarlijks voor twee maanden te stoppen. Twee maanden stoppen met vissen is niet voldoende om de palingstand weer op peil te brengen.
Als palingen geslachtsrijp zijn trekken ze uit de poldersloten naar zee. Alle palingen komen samen in de Sargassozee om zich voort te planten. Jonge paling komt als glasaal terug naar Nederland om hier volwassen te worden. Het aantal palingen dat naar zee kan trekken is te laag. Er komt bijna geen glasaal terug.
De palingvissers hebben een alternatief voorgesteld. Zij willen de paling voor poldergemalen (“gehaktmolens”) vangen en over de dijk zetten. Maar daarnaast zullen ze wel doorvissen op paling voor de verkoop. Dit soort acties zijn natuurlijk goedbedoeld, maar zetten geen zoden aan de dijk.

Brief aan de minister

Stichting De Noordzee heeft samen met het Wereld Natuur Fonds in een brief aan de minister opgeroepen om betere maatregelen te nemen. Om het palingbestand voor uitsterven te behoeden zijn de volgende stappen nodig:
Een stop op de aalvisserij van augustus tot december voor de komende vier jaar, wat de sector mogelijkheid biedt alternatieve inkomsten bronnen te vinden dan wel deel te nemen aan overzet- en uittrek programma’s. En daarna gedurende het gehele jaar de vangsten te stoppen. Dit tot het bestand hersteld is (tevens doel van het Europees herstelplan) en terug is gebracht tot het niveau van 1980.
Europa
Sinds 2003 bemoeit de EU zich met de sterke achteruitgang van de paling in Europa. In 2007 kwam de EU met een Verordening: de Verordening tot Vaststelling van Maatregelen voor het Herstel van het Bestand van Europese Aal.
In deze Verordening gaat de EU uit van de gezonde palingstand van voor 1980. Het streven is nu dat we weer komen op 40% van het bestand van voor 1980. (letterlijk: “…40% van de schieraal kan ontsnappen naar zee…”) Hiervoor moeten alle lidstaten zelf maatregelen afkondigen. Deze maatregelen moeten voor eind 2008 worden voorgelegd aan de EU. Doet een lidstaat dat niet, of voldoet een plan niet aan de eisen, dan neemt de EU zelf het heft in handen en moet de visserij met 50% worden beperkt.