Privacy en cookieverklaring - Stichting De Noordzee

Verwerkingsverantwoordelijke

Uiteraard worden persoonsgegevens van (oud) donateurs en gebruikers, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houd Stichting De Noordzee zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, Algemene verordening gegevensbescherming. De Verwerkingsverantwoordelijke is Stichting De Noordzee, gevestigd Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ Utrecht.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden en grondslagen waarvoor Stichting De Noordzee persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Stichting De Noordzee verkrijgt persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkenen of via derden. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Stichting De Noordzee persoonsgegevens:

Grondslag uitvoering of voorbereiding overeenkomst

• Voor de werving, uitvoering en voorbereiding van donatieovereenkomst (waaronder giften) en/of anderen overeenkomst(en). In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan Stichting De Noordzee, uw persoonsgegevens aan een derde, die betrokken is bij de uitvoering of precontractuele fase op uw verzoek, van de overeenkomst verstrekken.

• Wanneer u producten en/of diensten van Stichting De Noordzee afneemt. Dit kan via onze (web)winkel, het contactcenter, maar ook Stichting De Noordzee apps;

• Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

• Financiële afwikkeling en betaling van bestelde goederen of diensten, klantenservice en accountantscontrole, Grondslag gerechtvaardigd belang, in het kader van relatie beheer, werving en het aanbieden van diensten

• Wanneer u contact heeft met Stichting De Noordzee. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert en (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, uw aanmelding voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;

• Om klanten/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks hetzij via social media of andere websites van Stichting De Noordzee, waarbij er rekening wordt getracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses.

Soms vraagt de Stichting De Noordzee uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken. Toestemming kunt u te allen tijde intrekken, dit heeft echter geen terugwerkende kracht.

Wanneer Stichting De Noordzee verzoekt aan betrokkenen om bepaalde informatie te verstrekken en hier wordt geen gevolg aangegeven door betrokkenen, dan kan dat leiden tot een verkeerde uitvoering van een overeenkomst.

Wanneer u in het geheel geen informatie wenst te ontvangen van producten, diensten of samenwerkingsverbanden, dan kunt u bezwaar hier tegen maken. Neemt u hiervoor contact op met Stichting De Noordzee:

Stichting De Noordzee
Postbus 1578
3500 BN Utrecht
[email protected]

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om aanvragen af te handelen:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– Factuuradres
– E-mailadres
– Betalingsgegevens
– Geslacht
– Geboortedatum

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief  waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze werkzaamheden en campagnes. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
– Per post
– Per mail
– Per telefoon
– Via sociale media
– Per sms

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Wij publiceren uw gegevens niet.

Advertenties
Onze dienst vertoont advertenties, waarbij wij persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:
– Langs automatische weg verzamelde (vermoedelijke) interesses van u
– De paden waarlangs u door de dienst navigeert
– Statistieken over hoe u de dienst gebruikt

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

E-mail

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Stichting De Noordzee indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen Stichting De Noordzee: [email protected]. Alleen wanneer u toestemming geeft dat een andere adverteerder u per e-mail mag benaderen dan wordt het e-mailadres aan die adverteerder beschikbaar gesteld om u te benaderen.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting De Noordzee kan uw (persoons)gegevens alleen met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Stichting De Noordzee verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Stichting De Noordzee bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die Stichting De Noordzee verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij Stichting De Noordzee laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij Stichting De Noordzee en er geen wettelijke bewaarverplichting geldt. Stuur uw verzoek naar:

Stichting De Noordzee
Postbus 1578
3500 BN Utrecht
[email protected]

Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Beveiliging
Om persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting De Noordzee passende beveiligingstechnologie en procedures toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Stichting De Noordzee neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Akismet

Om spam op onze website te voorkomen, maken wij gebruik van Akismet. Lees hier meer erover en wat dit betekent voor bezoekers.

Social Media
Stichting De Noordzee gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, en gebruikers over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Stichting De Noordzee volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Linkedin en blogs. Hierbij spant Stichting De Noordzee zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Stichting De Noordzee behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Stichting De Noordzee (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Stichting De Noordzee is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Stichting De Noordzee via [email protected]

Gebruik van cookies
Stichting De Noordzee maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het cookie statement hieronder leest u alles over het gebruik van cookies door Stichting De Noordzee.

Stichting De Noordzee en andere websites
Op de site van Stichting De Noordzee treft u een aantal links aan naar andere websites. Stichting De Noordzee kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

Stichting De Noordzee
Postbus 1578
3500 BN Utrecht
[email protected]

Wijzigingen
Stichting De Noordzee behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Stichting De Noordzee een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Stichting De Noordzee uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website, of in nieuwsbrieven.

Cookieverklaring voor www.noordzee.nl
Op www.noordzee.nl, een website van Stichting De Noordzee, maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

In deze cookieverklaring lichten wij toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Functioneren van de site
Wij gebruiken cookies om onze site goed te laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Hiermee verzamelen wij het volgende:
– Uw naam, e-mailadres en dergelijke zodat u die niet steeds hoeft in te vullen
U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, namelijk Facebook, LinkedIn, Twitter, AddThis, en deze buttons plaatsen cookies.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

De informatie die deze netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Tracking en profielen
Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om een profiel over u op te bouwen middels de tool Google Analytics, waarover hieronder meer. Dit tracking cookie kunnen wij ook opvragen wanneer u een andere website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast deze website ook op deze andere website(s) bent geweest.

Het over u opgebouwde profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.