Raad van State vernietigt milieuvergunning van Defensie - Stichting De Noordzee

Op 7 oktober jl. heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State de milieuvergunning van het Ministerie van Defensie om schietoefeningen te houden in de duinen bij Petten vernietigd. Stichting De Noordzee, Milieufederatie Noord-Holland en Houd Zijpe Leefbaar zijn erg blij met dit resultaat. Defensie mag niet langer in de Pettemerduinen schietoefeningen houden.
Stichting De Noordzee, Milieufederatie Noord-Holland en Houd Zijpe Leefbaar gingen tegen de milieuvergunning van Defensie in beroep. Defensie liet het grootste deel van het schietafval dat achterbleef in de duinen en op het strand liggen. Ook bleek Defensie geen goed onderzoek te hebben verricht naar de effecten van het schietafval op de bodem.
De Pettemerduinen is een vrij smal en kwetsbaar duingebied met vastgelegde ontkalkte duinen, met kraaihei, kruipwilg en vochtige duinvalleien, soortenrijke heischrale graslanden en vastgelegde duinen met kruidenvegetatie.
De Afdeling Bestuursrechtspraak oordeelde dat Defensie niet heeft aangetoond dat door het schieten geen bodemverontreinigende stoffen in de bodem van het duingebied dringen en de bodemkwaliteit niet zullen aantasten. Ook was de Afdeling het er niet mee eens dat in de milieuvergunning geen verplichting was opgenomen om het schietafval in de duinen op te ruimen.