Roland Kortenhorst lanceert Platform Scheepsemissies - Stichting De Noordzee

Tweede Kamerlid Roland Kortenhorst heeft vandaag op de internationale vakbeurs Europort Maritime het officiële startschot gegeven voor het Platform Scheepsemissies. Doel van het platform is het bevorderen van duurzame scheepvaart door samenwerking en kennisuitwisseling in de Nederlandse maritieme sector.
Schepen verbruiken minder brandstof dan andere transportmiddelen. Maar door de groei van de wereldbevolking en -economie en de daaraan gerelateerde vraag naar scheepvaart, neemt haar aandeel in de uitstoot van schadelijke stoffen toe. Internationaal wordt daarom gewerkt aan strengere normen. Dat plaatst de sector voor complexe technische en economische vragen, maar het biedt ook nieuwe marktkansen.
De heer Kortenhorst, zelf afkomstig uit de scheepsbouw, is voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Hij benadrukte dat milieu en economie hand in hand kunnen gaan, wat ook het uitgangspunt van deze samenwerking is. In het regeerakkoord is die koppeling ook gelegd. Er wordt ingezet op een versnelde introductie van nieuwe, schone technologieën, mede gericht op het verwerven van een economische voorsprong van ons land. Voor de maritieme sector zijn innovatieprogramma’s gestart. Het is verheugend dat daarvoor veel projecten op het gebied van duurzaamheid zijn ingediend.
De Nederlandse maritieme sector excelleert in innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten. De milieuvraagstukken zijn echter te complex om geïsoleerd en ieder voor zich op te lossen. Het Platform Scheepsemissies speelt daar op in door partijen bijeen te brengen, bijvoorbeeld via het organiseren van seminars en workshops.
De heer Kortenhorst was ingenomen met het feit dat de partners zelf het initiatief nemen in plaats van af te wachten. Kennis en samenwerking dragen zowel bij aan een beter milieu, als aan de mondiale concurrentiepositie. Hij sprak dan ook de wens uit dat dit initiatief verder wordt uitgebouwd.
Het Platform Scheepsemissies is een samenwerkingverband van branchevereniging Holland Marine Equipment, Stichting De Noordzee, Havenbedrijf Rotterdam NV en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.