Samen aan de slag voor natuur bij zandsuppleties - Stichting De Noordzee

Op maandag 15 mei was de eerste informatiedag van het project ‘Natuurlijk Veilig’ van  Rijkswaterstaat en tien natuurorganisaties, waaronder Stichting de Noordzee. Het doel is om van 2017 tot 2021 gezamenlijk onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur door het opspuiten van zand op en voor de kust. Zand dat wordt aangebracht om Nederland tegen de zee te beschermen. In november 2016 ondertekenden de samenwerkende partijen hiervoor een convenant. Het onderzoek is toegespitst op het Waddengebied, de duinen en het onderwaterleven vlak voor de kust.

 

 

Kennis bundelen

De convenantpartners kwamen in Fort Kijkduin bij Den Helder bijeen om de plannen die zij na de ondertekening van het convenant samen hebben uitgewerkt, met elkaar en hun achterbannen te delen. De dag was bedoeld om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over hoe met inbreng van ieders eigen expertise de gezamenlijke doelen en ambities te bereiken. Petra Damsma, Rijkswaterstaat projectleider en trekker van dit onderzoeksprogramma: ‘de onderzoeken moeten ons helpen beter begrijpen wat de impact op de natuur is van het opspuiten van zand voor de lange termijn. Wij kijken op verschillende locaties wat de gevolgen van het suppleren zijn op het ecosysteem van de kust’. Zo’n dag als deze zal gedurende de onderzoeksperiode jaarlijks plaatsvinden om de resultaten te delen en te interpreteren.

 

Eén project, éen portal

Tijdens deze eerste  bijeenkomst werd ook de website www.natuurlijkveilig.nl als gezamenlijke portal gelanceerd. Petra: ‘Hoewel iedere organisatie zijn eigen kanalen heeft, wilden wij toch als samenwerkingspartners één centraal platform om over onze gezamenlijke onderzoeken te communiceren. ‘Op natuurlijkveilig.nl ontsluiten wij voor zowel geïnteresseerd publiek alsook voor professionals, informatie over de planning en locaties van de veldonderzoeken, de voortgang en over de onderzoeksresultaten. Van daaruit verwijzen wij natuurlijk voor meer specifieke informatie over de partnerorganisaties naar hun eigen websites of andere kanalen’, aldus de projectleider. 

 

Bredere samenwerking

Het project Natuurlijk Veilig is een vervolg op eerder onderzoek. Van 2009 tot en met 2015 deden Rijkswaterstaat, Stichting Duinbehoud, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming en Waddenvereniging al gezamenlijk onderzoek naar de effecten van zandsuppleties op bodemdieren, vissen en kustvogels en het effect van zandverstuiving op de flora en fauna in de duinen. De resultaten gaven inzicht in de belangrijkste nader te onderzoeken thema’s. Deze samenwerking is voortgezet én versterkt met de natuurorganisaties en waterbedrijven die de duingebieden langs de Nederlandse kust beheren; LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Dunea, PWN en Waternet. Hans Berkhuizen, dagvoorzitter en bestuurslid van Stichting Duinbehoud en Senior Medewerker van Stichting de Noordzee: “Het is goed om te constateren dat partijen over een belangrijk maatschappelijk vraagstuk als kustbescherming, bereid zijn om eerst gezamenlijk onderzoek te laten uitvoeren. Kennis vormt een deel van de oplossing. Op basis van kennis kunnen immers verstandiger besluiten worden genomen dan op basis van meningen.”

Klik hier voor meer informatie.