Samenwerken voor natuurontwikkeling en kustveiligheid - Stichting De Noordzee

Vandaag ondertekent Stichting De Noordzee met de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland en Stichting Duinbehoud een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de zandsuppleties van de Nederlandse kust met Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw Huizinga-Heringa. In deze overeenkomst wordt afgesproken dat bij de kustverdediging meer rekening gehouden wordt met de ecologische effecten van de winning, transport en suppleties en ook kansen voor natuurontwikkeling beter worden benut.
Het handhaven van de kustlijn is van nationaal belang. Sinds 1990 brengt Rijkswaterstaat jaarlijks 12 miljoen m3 zand aan voor de verdediging van de Nederlandse kust. Dit is nodig, omdat na stormen een deel van onze stranden en duinen verdwijnt in de golven van de Noordzee. Ook sluit de uitvoering van de zandsuppleties aan bij het natuurlijke zandige systeem en kan – zoals de Deltacommissie heeft geadviseerd – de kust door een gerichte zandsuppletie duurzaam meegroeien met de zeespiegelstijging.
De huidige manier waarop zandsuppleties uitgevoerd worden, heeft mogelijk een negatieve invloed op de natuurwaarden van kust, strand en duinen. Door een weloverwogen uitvoering van zandsuppleties, kunnen veiligheid en behoud en ontwikkeling van natuurwaarden gecombineerd worden. Om dit te bereiken gaan Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Stichting Duinbehoud en Stichting De Noordzee nu intensiever samenwerken.
De partijen zullen onder andere samenwerken aan de ontwikkeling van een onderzoek- en monitoringsprogramma. Het doel is meer inzicht te krijgen in welke mate zandsuppleties van invloed zijn op de natuurwaarden en hoe ze beter kunnen bijdragen aan natuurbehoud en natuurontwikkeling. Dit plan zal in april 2009 gereed zijn en jaarlijks worden geactualiseerd.
Stichting De Noordzee is verheugd dat nu deze concrete stap kan worden gezet om duurzame kustverdediging te combineren met natuurontwikkeling. Bovendien gaat er nu beter gekeken worden naar de cumulatieve effecten van de winning, het transport en de zandsuppletie. Stichting De Noordzee vindt het belangrijk dat effecten die elkaar mogelijk versterken op deze manier in kaart gebracht worden. Zeker nu de komende jaren door de klimaatverandering en zeespiegelstijging het zandsuppletieprogramma nog zal toenemen.