Soortbeschermingsplan bruinvis in voorbereiding - Stichting De Noordzee

Hoe staat het met de bruinvissen in Nederland en welke beschermingsmaatregelen zijn nodig? Om de bescherming van de bruinvis te waarborgen, wordt een soortbeschermingsplan opgesteld, op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
‘Matig ongunstig’
In de gehele Noordzee komen enkele honderdduizenden bruinvissen voor, een klein deel daarvan, enkele tienduizenden dieren, leeft in de Nederlandse wateren. Om de paar jaar wordt de staat van de bruinvis geëvalueerd. Op dit moment is de staat van de bruinvis beoordeeld als ‘matig ongunstig’. De redenen daarvoor zijn vooral zorgen over bijvangst, de leeftijdsopbouw en de effecten van (de aanleg van) windparken. De omvang van de populatie is op dit moment geen directe zorg.
Tijdens het opstellen van het beschermingsplan zal de huidige situatie ten aanzien van de bruinvis zo precies mogelijk worden geschetst en beoordeeld. Daarbij zal ook een inventarisatie gedaan worden van bedreigingen waaraan deze walvisachtige blootstaat. Krijg jij dagelijks met het plan te maken? Of beschik je over relevante expertise omtrent de bruinvis? Neem dan via mail contact op met de schrijvers van het plan Kees Camphuysen en Marije Siemensma.
Rapid Alert System
Stichting De Noordzee werkt in afwachting van het soortbeschermingsplan, aan een zogenaamd Rapid Alert System: een alarmeringssysteem om ten tijde van piekstrandingen van bruinvissen snel oorzaken vast te stellen en maatregelen te kunnen nemen. Samen met vertegenwoordigers vanuit de visserijsector, overheid en wetenschap, zit SDN rond de tafel om dit systeem uit te werken.