Stichting De Noordzee reageert op voedselvisie van minister Adema - Stichting De Noordzee

Begin maart stuurde minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema de langverwachte visie op voedsel uit zeeVoedsel uit zee en grote wateren – visie op voedselwinning op weg naar 2050naar de Tweede Kamer. Met deze visie wil de minister vissers toekomstperspectief bieden. Stichting De Noordzee heeft in een eerder stadium via het Noordzeeoverleg en het Visserij Innovatie Netwerk (VIN) feedback gegeven op de visie. En hoewel een door ons opgestelde voedselvisie er anders uit zou zien, waarderen we de zorgvuldigheid waarmee dit document is opgesteld en onderschrijven we grotendeels de inhoud ervan. Wel missen we de scherpe keuzes die zó nodig zijn voor een snel herstel van de natuur, zodat natuur en visserij samen kunnen gaan in een continu veranderende Noordzee.

Ruimtegebrek op zee 

Het is druk op de Noordzee. Als elke sector op de Noordzee de gewenste hoeveelheid ruimte zou gebruiken, zouden er minstens drie Noordzeeën nodig zijn. Het Noordzeeakkoord bestaat om met de betrokken sectoren te werken aan een gezonde Noordzee, te midden van de voedsel-, natuur- en energietransities.

De natuur als basis

In 2020 had er al een Goede Milieutoestand (GMT) bereikt moeten zijn, maar dat is in Nederland niet gelukt. Daarom willen we het in de voedselvisie opgenomen voornemen om te streven naar het behouden van de belangrijkste visgronden voor visserij nuanceren. De Goede Milieutoestand moet ook bij het streven naar behoud van visgronden het uitgangspunt zijn. Er zijn dus geen garanties te geven, omdat het behouden van visgronden met de randvoorwaarden van een GMT niet altijd mogelijk is. Dit moet geen valse belofte zijn.  Een gezonde Noordzeenatuur staat aan de basis van alle menselijke activiteit op zee, ook van visserij.

Europese samenwerking 

Daarnaast juichen wij de intensievere internationale samenwerking die in de voedselvisie wordt omschreven toe, evenals het voornemen een betrouwbare partner te zijn in het nakomen, handhaven en toekomstbestendig maken van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Wel is in een toekomstbestendig GVB een veel striktere interpretatie en toepassing van ecosysteemgericht visserijbeheer nodig – want ook internationaal vormt een gezonde natuur de basis voor een gezonde visserij.

850 visserijvaartuigen 

Met 850 visserijvaartuigen is de Nederlandse vloot nog altijd aanzienlijk. Wij onderschrijven het belang van het onderscheiden van verschillende vistechnieken, daar deze technieken een heel verschillende impact hebben op de natuur. Zo kan worden ingezet op de minst schadelijke varianten. In het stimuleren van verduurzaming via herziening van het contingentenstelsel zien wij kansen voor een transparantere en eerlijkere verdeling van visquota, wat kleinere en startende ondernemers zal helpen bij een toekomstbestendige bedrijfsvoering.   Zo wordt het systeem van individuele quota eerlijker.