Stichting De Noordzee zet hoog in op verlagen uitstoot schepen - Stichting De Noordzee

Van 31 maart t/m 4 april 2008 komt in Londen de milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) bijeen. Eén van de belangrijkste onderwerpen op de agenda is luchtvervuiling door schepen. Besloten moet worden hoever de norm voor de uitstoot van schepen moet worden verlaagd. Stichting De Noordzee zet in Londen hoog in op strengere regels voor scheepsemissies.
Tijdens de 57e MEPC vergadering (Marine Environment Protection Committee) van de IMO zullen 160 landen, meer dan 30 lobbyisten van het bedrijfsleven en enkele milieu-organisaties, proberen afspraken te maken over de milieu-gevolgen van scheepvaart. Stichting De Noordzee geeft leiding aan één van de milieugroepen bij de IMO en is een belangrijke partij in de onderhandelingen over de aanscherping van Marpol Annex VI, het verdrag over emissies van schepen.
Stichting De Noordzee vindt dat de MEPC vergaande maatregelen moet nemen en de uistoot van zwavel- en stikstofverbindingen en fijn stof aan banden moet leggen. Als dat niet lukt tijdens deze vergadering zal Stichting De Noordzee de Europese Commissie vragen om verdergaande maatregelen te nemen in Europese havens en kustwateren.
Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat wereldwijd ca 60.000 mensen per jaar vroegtijdig overlijden ten gevolge van fijn stof uitstoot door schepen.* Dat wordt voor een groot deel veroorzaakt door het zwavelgehalte in scheepsbrandstoffen. Wereldwijd is dat 4500 maal zo hoog als in brandstof voor het wegverkeer. In het Noordzeegebied is het toegestane zwavelgehalte weliswaar lager, maar toch nog 1500 maal zo hoog als de norm voor vrachtwagens. Met het meest ambitieuze voorstel, dat volgende week in Londen op tafel ligt, zullen volgens berekeningen “slechts” 30.000 mensen vroegtijdig overlijden. Veel landen en oliemaatschappijen zijn echter voorstander van één van de minder ambitieuze opties.
Overige onderwerpen
Naast luchtverontreiniging kaart Stichting De Noordzee volgende week onder meer de volgende onderwerpen aan:
Afval in zee. Nog steeds belanden jaarlijks tonnen afval in zee. In de Stille Oceaan drijven enorme velden afval rond. Dit moet veranderen door goed afvalbeheer aan boord en 100% inzameling van scheepsafval in havens.
Onderwatergeluid. Scheepsmotoren, seismische onderzoeken, heien, het levert allemaal zeer veel lawaai onder water op, maar er zijn geen regels voor. Momenteel wordt er veel onderzoek aan gedaan en Stichting De Noordzee wil dat de IMO deze blinde vlek onder ogen ziet.
Slopen van schepen. Dat gebeurt nu nog onder mensonterende en vervuilende omstandigheden. Rederijen en sloopwerven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en schepen voor verantwoord slopen.
Ballastwater is de vervoerder van micro-organismen, die ecosystemen kunnen ontwrichten. Het ballastwaterverdrag waar komende week in Londen over wordt onderhandeld moet garanderen dat dit probleem binnenkort opgelost is. In totaal telt ons team bij MEPC 57 11 man.