Stikstofschandaal: Internationaal scheepvaartbesluit bedreigt luchtkwaliteit Europa - Stichting De Noordzee

schip met vieze rookDe Verenigde Naties hebben vandaag tijdens de vergadering van de International Maritieme Organisatie (IMO) in Londen besloten dat verplicht gebruik van katalysatoren aan boord van nieuwe zeeschepen met vijf jaar wordt uitgesteld. Onder andere Griekenland, Cyprus en Polen steunden dit voorstel van Rusland. Hierdoor zal de stikstofuitstoot in Europa in de komende jaren zeer sterk groeien. Dit is een bedreiging voor de volksgezondheid en natuur in Europa. Stichting De Noordzee vindt dit besluit dan ook onbegrijpelijk en onverstandig.
Volgens een eerder besluit van de IMO zouden nieuwbouwschepen per 2016 voorzien moeten zijn van katalysatoren. Hiermee is een stikstofreductie van meer dan 90% te realiseren. Door het gesteunde voorstel van Rusland wordt deze verplichting uitgesteld tot 2021. Doordat schepen een lange levensduur hebben zorgt dit ervoor dat schepen de komende tientallen jaren de ‘stikstofkampioen’ zullen zijn, terwijl op land al lang maatregelen worden getroffen.
Stikstofoxiden (NOx) zijn zeer schadelijk voor de gezondheid van mens en milieu, vanwege de vorming van smog en verzuring. Smog veroorzaakt ernstige ademhalingsproblemen bij mensen met bijvoorbeeld astma, andere longaandoeningen en hartpatiënten. Deze mensen sterven eerder door dergelijke luchtverontreiniging. Europese onderzoeken wijzen uit dat wanneer de zeevaartsector geen stappen onderneemt, die sector in 2020 de grootste stikstofvervuiler zal zijn in Europa.
In personenauto’s en vrachtwagens worden al 25 jaar maatregelen getroffen. Toch halen, zoals vandaag in de Volkskrant te lezen, de grote steden in Nederland nu de stikstofnormen al niet. Door dit besluit wordt dit de komende jaren alleen maar moeilijker. Naast dat dit slecht is voor de gezondheid van mens en milieu in Europa, liggen er ook boetes vanuit de EU op de loer voor het niet halen van de luchtkwaliteitsnormen.
‘In plaats van de scheepseigenaren die geïnvesteerd hebben in katalysatoren te belonen voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, beloont de IMO de achterblijvers”, aldus Eelco Leemans, directeur van Stichting De Noordzee.
Stichting De Noordzee ziet een tweetal oplossingen om het tij te keren. De eerste oplossing is dat de Nederlandse regering in Europees verband, samen met de Verenigde Staten, ervoor zorgt dat de genomen beslissing bij de IMO wordt teruggedraaid. Lukt dit niet, dan zal Europa zelf strenge normen moeten stellen voor schepen in Europese wateren, om de gezondheid van haar inwoners te beschermen.