Suppleties Ameland van start - Stichting De Noordzee

Onlangs is Rijkswaterstaat gestart met de zandsuppleties bij de Noordzeekust van Ameland. Voor het einde van het jaar zal er ongeveer 3 miljoen m3 zand uit de Noordzee toegevoegd worden aan de vooroever en ongeveer 1 miljoen m3 op het strand. Deze zandsuppletie is hoofdzakelijk nodig om de kustlijn van Ameland in stand te houden. Een klein gedeelte van het zand is nodig als compensatie voor de bodemdaling in de Waddenzee als gevolg van de gaswinning.
Zandsuppletie als zachte methode voor verdediging van de kust heeft de voorkeur, omdat zo de natuurlijke kustdynamiek nog enigszins in stand kan blijven. Vorig jaar heeft Stichting De Noordzee, samen met de Waddenvereniging, Stichting Duinbehoud en Vogelbescherming Nederland, een convenant gesloten met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. In dat convenant staan onder andere afspraken over het omgaan met en onderzoek naar de gevolgen voor de natuur van de zandsuppleties. De suppletie op Ameland is niet alleen een hele grote, maar is ook de eerste suppletie waarbij met deze afspraken rekening gehouden wordt. Er wordt bijvoorbeeld voor gezorgd, dat de korrelgrootte van het te storten zand overeenkomt met de korrelgrootte van het zand voor de kust, levende schelpenbanken worden gemeden en er wordt afstand gehouden tot groepen rustende eidereenden. Een en ander is ook vastgelegd in de natuurbeschermingswetvergunningen, die door de provincie Fryslân voor deze zandsuppleties zijn verleend.
Verder onderzoek, dat door Rijkswaterstaat betaald wordt, zal uit moeten wijzen hoe er voor gezorgd kan worden dat de effecten op de natuur van de zandsuppleties zo positief mogelijk zijn.
Bron: Waddenvereniging