TREASURE: het verminderen van afval dat via rivieren de Noordzee instroomt - Stichting De Noordzee
Interreg North Sea logo 2023 RGB_TREASURE_1783x721px

Stichting De Noordzee is van 2023 tot en met 2026 betrokken bij het Interreg Europe North Sea project TREASURE. TREASURE staat voor Targeting the Reduction of plAStic oUtflow into the noRth sEa. Een deel van het zwerfafval in zee belandt daar immers via rivieren en binnenwateren. Een internationaal geïntegreerde aanpak om rivierafval te identificeren, verminderen en verwijderen is daarom nodig voor de aanpak van het afvalprobleem in zee. In een internationaal wetenschappelijk consortium van vijftien partijen uit vijf landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en België) wordt er met TREASURE gewerkt aan vier pijlers met als doel het verminderen en oplossen van plastic in riviermondingen. De pijlers zijn: Governance & Policy, Data Collection & Analysis, Prevention & Behavioural Change en Waste Removal.

Schone Rivieren
De ‘buit’ van 100 meter rivierafvalonderzoek langs de Rijn. Beeld door: Stichting De Noordzee

Wat is de rol van Stichting De Noordzee?

20231106104029_poster_TREASURE_A3_with_image_page-0001

Stichting De Noordzee trekt het werk onder de pijler Data Collection and Analysis. We zullen gebruik maken van verschillende afvalmonitoringsmethoden in verschillende watersystemen. Het doel is in kaart te brengen hoe we deze verschillende methoden (zoals burgerwetenschap, inzet van drones) samen kunnen brengen en geschikte data (zoals distributie, samenstelling en bronnen van het afval) kunnen verzamelen voor het bedenken van oplossingen (zoals beleid, regelgeving, maatregelen van bedrijven). Het internationaal samenbrengen van deze kennis staat nog in de kinderschoenen. De wens is er om op termijn in de EU tot een geharmoniseerd protocol voor monitoring van rivierafval te komen.

De monitoringsmethoden worden getest in Living Labs in de verschillende landen. In Nederland gaat het om het Living Lab: Dutch Deltas, waarbinnen bij de Helsdeur (Noord-Holland) en de regio van de Maasdelta (Biesbosch en Haringvliet) voornamelijk twee methoden worden gebruikt. Namelijk een afvalafvangsysteem (ontwikkeld door Noria) en de methodiek van Schone Rivieren (een landelijk burgerwetenschappelijk project van Instituut voor Natuureducatie (IVN) en Stichting De Noordzee).

Het trekken van de pijler Data Collection en Analysis is een uitgelezen rol voor Stichting De Noordzee vanwege onze langdurige ervaring met strand- en rivierafvalmonitoring. TREASURE past bij onze doelen als stichting die werkt aan een schone Noordzee, gericht op oplossingen en samenwerking.

Schone Rivieren
Onderzoekers Winnie en Marijke in actie tijdens een rivierafvalmonitoring langs de Maas. Beeld door: Stichting De Noordzee

Waarom werken we aan dit project?

TREASURE is een logisch vervolg op het werk van Stichting De Noordzee van de afgelopen jaren. Op 24 oktober 2023 hebben Stichting De Noordzee en IVN het eindrapport van Schone Rivieren aangeboden aan de Tweede Kamer. Uit de metingen over 5 jaar blijkt dat er maar liefst 311 items per 100 meter rivieroever liggen en dat het grootste deel daarvan plastics zijn afkomstig van de industrie en van recreatie/consumenten. Dit afval kan ook afkomstig zijn van bronnen over de grens, wat het belang aantoont van internationale samenwerking op de aanpak van rivierafval en oplossingen zoals beter EU-beleid en monitoring.

Het project krijgt financiële steun van het Interreg-programma.

Betrokken projectleiders