Veel aandacht voor zeenatuur in concept-ontwerpbesluit windpark Borssele - Stichting De Noordzee

Het eerste concept-ontwerpkavelbesluit voor offshore windpark Borssele laat zien dat de overheid veel aandacht heeft voor het in kaart brengen en beperken van mogelijke negatieve effecten op vogels, vleermuizen en zeezoogdieren. Stichting De Noordzee is tevreden met de voorschriften zoals die in het concept-ontwerpbesluit zijn opgenomen.   windmolens op zee

Het kabinet heeft in september 2014 drie gebieden aangewezen waar de komende jaren windparken op zee kunnen worden ontwikkeld. Deze gebieden liggen voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust en voor de provincie Zeeland, ter hoogte van Borssele. Als eerste zal het al in 2009 aangewezen gebied Borssele buiten de 12-mijlszone voor de Zeeuwse kust worden ontwikkeld. Voor het windgebied Borssele is nu het eerste concept-ontwerpkavelbesluit door de overheid gepubliceerd. De bouw van offshore windparken is een goede stap in de transitie naar een duurzame energievoorziening, en noodzakelijk voor het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Tegelijkertijd vormt de bouw van grote windparken op zee een ingrijpende ontwikkeling met grote consequenties voor andere gebruiksfuncties en het ruimtegebruik op zee. Ook zal de bouw en exploitatie van windparken op zee gevolgen hebben voor de Noordzeenatuur. Het is daarom van groot belang dat de uitrol van wind op zee zorgvuldig plaatsvindt, met veel aandacht voor kennisopbouw en –borging. Daarnaast dienen de negatieve effecten die de bouw en exploitatie van windparken kunnen hebben op natuurwaarden zoveel mogelijk te worden beperkt.

In het verleden heeft SDN zich ingezet om de negatieve effecten van windenergie op de natuur in zee te minimaliseren. We zijn actief betrokken geweest bij de bepaling van de locaties voor windmolenparken en bij het probleem van onderwatergeluid dat ontstaat tijdens de aanlegfase. Stichting De Noordzee is daarom tevreden met de voorschriften, zoals die in het concept-ontwerpbesluit zijn opgenomen. De voorschriften hebben onder andere betrekking op het beperken van het onderwatergeluid tijdens de bouw (voor bruinvissen en zeehonden), het stilzetten van de windmolens bij massale vogeltrek op lage hoogte, en het verhogen van de windsnelheid waarbij de molens in beweging komen. Dit laatste voorschrift dient ter bescherming van vleermuizen, die bij lage windsnelheden over de Noordzee vliegen. Stichting De Noordzee hoopt dat ook uit het definitieve besluit de ambitie zal blijken om windparken op zee op een zo natuurvriendelijk mogelijke manier te ontwikkelen. Lees hier het concept-ontwerpbesluit.