Vergaande maatregelen terugdringing stikstofoxiden (NOx) door de scheepvaart in zicht - Stichting De Noordzee

Alweer wat jaren geleden is de Noordzee uitgeroepen tot ‘Sulfur Emission Control Area’ (SECA). Parallel daaraan werden in Europese havens strengere regels ingevoerd voor de uitstoot van zwaveloxiden (SOx). Vandaag de dag mogen schepen dankzij die regelingen maar 1,5 % zwavel uitstoten op de Noordzee (op basis van de SECA) en mogen schepen in Europese havens nog maar 0,1 % zwavel oxiden uitstoten. In de komende vijf á tien jaar zullen deze normen strikter worden. Dat werd ook hoog tijd, want de uitstoot van de scheepvaart van zwaveloxiden was voor deze maatregelen duizenden malen hoger dan vanuit bronnen op het land.
Dat laatste dreigt nu ook te gaan gebeuren met de uitstoot van stikstofoxiden (de chemische verzamelnaam hiervoor is NOx). Stikstofoxiden zijn belangrijke veroorzakers van smog, zijn net als SOx sterke verzurende gassen en dragen bij aan zogenaamde eutrofiëring (een te sterke toename van voedingsstoffen, waardoor het milieu verarmt). Als er geen verdere maatregelen worden genomen, zal de scheepvaart in 2020 meer NOx uitstoten dan alle landbronnen tezamen in de 27 landen van de Europese Unie.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met een paar andere Europese landen daarom het initiatief genomen om de Noordzee uit te gaan roepen als NOx Emission Control Area (NECA) voor NOx. Dit zal er voor gaan zorgen dat schepen fors minder gaan uitstoten, doordat ze katalysatoren moeten gaan gebruiken.
Het nieuwe beleid zal gaan zorgen voor een betere milieuprestatie van de scheepvaart en een schonere zee, kust en landmilieu. I&M vroeg Stichting De Noordzee kort geleden om een reactie op de NECA plannen. Dit hebben we gedaan met een Position Paper, die je hier kunt lezen.