Vibeg-akkoord over twee maanden getekend - Stichting De Noordzee

Vorige week maandag 4 april was Stichting De Noordzee in gesprek met de visserijsector, rijksoverheid en andere milieuorganisaties over de toekomst van de Garnalenvisserij in Nederland.
De economische situatie van de garnalenvissers ziet er niet goed uit en daarnaast liggen er Natura 2000 opgaven, twee belangrijke zaken waar we met elkaar positief zijn uitgekomen. Een succes!
De aanwezige partijen hebben afgesproken om begin juni een toekomstperspectief op tafel te leggen voor de garnalenvisserij. In dit reconstructieplan worden de nationale en internationale mogelijkheden om de marktpositie van de garnalensector te versterken verkend. Door deze afspraak wordt het gedoogd dat vissers nu nog steeds doorvissen in beschermde natuurgebieden. De aanwezige partijen hebben onder voorbehoud toegezegd om na dit uitstel van twee maanden het Vibeg-akkoord, dat met de commissie Heijkoop tot stand is gekomen, te ondertekenen.
Al langere tijd zijn de partijen het grotendeels eens over de inhoud van het Vibeg-akkoord. Hierin worden bepaalde vormen van visserij in Natura 2000 gebieden in tijd en ruimte beperkt en krijgen andere duurzamere manieren van visserij in verhouding meer ruimte in de Natura 2000 gebieden. Doel is, door het gebruik van innovatieve technieken in de visserij, het minimaliseren van bodemberoering, bijvangst en verstoring van vogels in deze gebieden. Alle politieke partijen in de Tweede Kamer hebben zich positief uitgesproken over het akkoord.
De ondertekening wordt tegengehouden door de eis van de visserijsector om financiële tegemoetkoming wanneer ze wordt verboden in beschermde gebieden te vissen. Het is jammer dat deze eis pas na de onderhandelingen werd neergelegd en het akkoord tegenhoud omdat inhoudelijk alle partijen het eens zijn. Stichting De Noordzee wijst erop dat in de Natuurbeschermingswet een procedure is opgekomen precies voor dit soort zaken. Een onafhankelijke procedure bepaald hoeveel inkomstenderving er plaats vindt, waardoor de visserman krijgt waar hij recht op heeft.
We zijn blij te melden dat het uitstel van twee maanden en het reconstructieplan voldoende houvast biedt voor de visserijsector om begin juni te tekenen. Het historische akkoord wat er dan ligt biedt een prachtige mogelijkheid om gezamenlijk verder te werken aan een duurzame noordzeevisserij.