Visserijcontrole en handhaving: de stand van zaken - Stichting De Noordzee
Voorblad

Effectieve controle van deze regels is nodig om zeker te weten dat de regels goed worden uitgevoerd en de visserij op een duurzame manier wordt uitgevoerd. Controle van vangsten vindt plaats om te kijken of er niet te veel wordt gevist, of schepen wel toegang hebben tot wateren en of de juiste technische voorschriften worden nageleefd. Daarnaast wordt de visserij gemonitord, om beter inzicht te krijgen in de vangsten. In de haven wordt gecontroleerd of alle visproducten traceerbaar zijn en voldoen aan wettelijke voorschriften.

Het rapport “Vissen achter het net” van Stichting De Noordzee biedt een overzicht van de huidige stand van zaken omtrent visserijcontrole en wetshandhaving in Nederland. De vier voornaamste uitdagingen worden besproken: de controle van vangstrapportages; weging en vervoer; vangsten in natuurgebieden; en de traceerbaarheid van importen.

Download het rapport ‘Vissen achter het net. Visserijcontrole en handhaving: de stand van zaken’

Lidstaten zijn eindverantwoordelijk voor het naleven van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en het waarborgen van de ecologische duurzaam op de lange termijn. De middelen die hiervoor nodig zijn, zijn niet altijd beschikbaar, en kosten tijd en geld. Voor de visser is het belangrijk dat zij kunnen blijven werken binnen een gelijk speelveld waarin geen oneerlijke concurrentie ontstaat en hun inkomsten voor de toekomst zijn veiliggesteld.

Het doel van alle controleactiviteiten is dan ook het bereiken van een hoge naleving door de sector. Een breed draagvlak, genoeg begrip van de wet- en regelgeving, en een werkbaar regelstelsel, zal hieraan bijdragen. De huidige stand van zaken in Nederland laat zien dat er nog stappen te zetten zijn, maar de middelen en oplossingen liggen binnen handbereik.

FotoLindaWebsite

Linda Planthof

Projectleider Duurzaam Voedsel

Het doel was altijd om wetenschappelijk onderzoeker te worden en zo bij te dragen aan de vele kennisleemtes die er bestaan rondom het leven …
Profielpagina