Voedsel uit zee dat de natuur helpt - Stichting De Noordzee

De opmars van wind op zee biedt kansen voor alternatieve vormen van voedselproductie. Door de beperkte ruimte en een groeiend aantal gebruikers op zee stijgt de vraag naar meervoudig gebruik. Het kweken van schelpdieren en zeewierteelt, en het vangen van krab en kreeft met passieve vistuigen in offshore windparken hebben potentie om bij te dragen aan zowel de energie-, als de voedseltransitie, twee van de belangrijkste uitdagingen op de Noordzee.

Voordat dit nieuwe potentieel wordt benut, is het echter belangrijk dat duidelijk wordt wat de ecologische effecten hiervan zijn, of het sociaaleconomisch haalbaar is, en hoe dit past binnen de huidige wet- en regelgeving. Stichting De Noordzee pleit ervoor dat aquacultuur op zee moet voldoen aan de randvoorwaarden die het veilig en duurzaam maken. Maar nog ambitieuzer is een verkenning van hoe dergelijke vormen van voedselproductie uiteindelijk kunnen bijdragen aan versterking van de natuur.

Evenwichtige balans tussen menselijk gebruik en de natuur

Dit jaar start Stichting De Noordzee een project waarbij randvoorwaarden worden opgesteld voor aquacultuur binnen windparken op zee die veilig, duurzaam en zelfs mogelijk natuurversterkend is. Er zal een framework worden ontwikkeld waarin wordt beschreven welke voorschriften nodig zijn voor een vorm van aquacultuur op volle zee en binnen een industriële setting die operationeel en technisch veilig is en volledig wordt uitgevoerd binnen de ecologische draagkracht van het ecosysteem. Het uitgangspunt hierbij is een evenwichtige balans tussen menselijk gebruik en de natuur.

Ecologisch verantwoorde aquacultuur op zee ondersteunt de productiviteit en ecosysteemdiensten.  Het zorgt er ook voor dat de draagkracht van het systeem niet wordt overschreden en dat er niet meer wordt onttrokken dan op natuurlijke wijze wordt aangevuld. Het potentieel van natuurversterking zal worden verkend door te kijken naar mogelijkheden voor de vermindering van vervuiling door een overmaat aan nutriënten, het vormen van nieuw functioneel habitat, het ondersteunen en versterken van wilde populaties, het verhogen van biodiversiteit en het verhogen van de veerkracht tegen effecten van klimaatverandering.

Stichting De Noordzee als verbinder tussen stakeholders

Door de voornaamste risico’s en uitdagingen vast te stellen van aquacultuur in windparken, kan worden toegewerkt naar mogelijke oplossingen waarbij Stichting De Noordzee als verbinder tussen stakeholders kan optreden. Het project zal zich kenmerken door nauwe inspraak van, en samenspraak met experts en stakeholders. Producenten, waaronder kwekers en kreeften- en krabbenvissers, windparkoperatoren, wetenschappers, ngo’s en de Nederlandse overheid zullen als stakeholder worden betrokken.

Begin 2022 zal er een workshop plaatsvinden waarbij mogelijke oplossingen en stappenplannen worden ontwikkeld om uiteindelijk te komen tot een verhoogd potentieel voor werkelijk veilige, duurzame en natuurversterkende initiatieven voor voedselproductie in windparken. Op de website en sociale mediakanalen van Stichting De Noordzee zal over de voortgang van het project worden gecommuniceerd.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van The Flotilla Foundation.

FotoLindaWebsite

Linda Planthof

Projectleider Duurzaam Voedsel

Het doel was altijd om wetenschappelijk onderzoeker te worden en zo bij te dragen aan de vele kennisleemtes die er bestaan rondom het leven …
Profielpagina